(Saken er oppdatert med kort kommentar fra departementet klokken 18:29)

– Fjorårets salg av oppdrettstillatelser la grunnlaget for rekordhøye utbetalinger til kystkommunene gjennom Havbruksfondet. Selv om oppslutningen rundt auksjonen var god ble ikke alle oppdrettstillatelsene solgt. Regjeringen ønsker å legge til rette for større vekst og verdiskaping langs kysten, og legger opp til å selge den gjenstående kapasiteten gjennom en ny auksjon til høsten, uttaler fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en melding fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) mandag.

Myndighetene avhold i oktober i fjor auksjon av produksjonskapasitet til lakseoppdrett, salget gikk noe tregt på grunn av sjokknyheten om grunnrenteskall i havbruksnæringa, og 25 prosent av kapasiteten ble ikke solgt.

Det ble opprinnelig lagt ut produksjonskapasitet på totalt 32.887 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB) til salgs åtte av de tretten produksjonsområdene kysten er inndelt i – i henhold til trafikklyssystemet, som oppdrettsnæringa må forholde seg til.

22 aktører kjøpte kapasitet til et samlet vederlag på om lag 3,8 milliarder kroner.

Administererende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge. Foto: Anders Furuset

– Det er ikke noe overraskende

– Det er ikke noe overraskende at det blir en ny auksjon på den MTB som de ikke fikk solgt i fjor høst. De la frem auksjonen i en periode hvor hele skatteregimet var uavklart, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, til Intrafish.

Sjømat Norge-sjefen sier han ikke har tatt noen sjekk rundt interessen blant medlemmene.

– Auksjon av MTB er en god måte å ta inn reguleringsrenten på. Det har vi ment hele tiden. Det som er spesielt for havbruksnæringen er at man tar reguleringsrenten både via auksjon og via en egen grunnrenteskatt. Det er den doble beskatningen vi er svært kritiske til, legger han til.

Reguleringsrente er en rente som oppstår når det er myndighetene, og ikke naturen, som setter antallsbegrensninger på lokaliteter og tillatelser.

Robert Eriksson, administrerende direktør i Sjømatbedriftene, skriver i en melding til Intrafish at de vil gå gjennom høringsnotatet i starten av august, der medlemsbedrifter og havbruksutvalget vil bli involverte.

– Sånn umiddelbart mener Sjømatbedriftene at departementet må synliggjøre hvilken startpris man tenker å legge til grunn. Så vil Sjømatbedriftene i sitt videre arbeid med saken også vurdere om det er mulig å bruke dette volumet på andre måter, skriver Eriksson, viser til mulige eksempler der fiskeindustrien får leie volum tilsvarende en tillatelse eller knyttet til en miljøteknologiordning.

Trolig auksjon i september

Etter auksjonen i fjor var det 8 243 tonn maksimal tillatt biomasse (MTB) som ikke ble solgt, fordelt over fem produksjonsområder. Regjeringen foreslår nå å gjøre denne produksjonskapasiteten tilgjengelig i de aktuelle produksjonsområdene, skriver NFD og opplyser at de nå sender ut en høring med et forslag til utforming av auksjon for tildeling av den gjenstående kapasiteten fra tildelingsrunden 2022.

Fakta: Forslaget til restauksjon
  • Auksjonen utformes som en andrepris lukket budrunde, hvor budgivere kan levere flere bud per produksjonsområde. Dette gjør at budgivere kan uttrykke etterspørsel som i stor grad reflekterer egne preferanser.
  • Det foreslås å gi budgivere mulighet til å godta avkortning av det enkelte bud. Dette kan innebære at de vinner mindre kapasitet enn omsøkt i budet. Hensikten er å øke sannsynligheten for at all kapasitet blir solgt. Avkortning vil bare benyttes for et bud som ellers ikke ville vunnet noe kapasitet.

Om trafikklyssystemet:

  • Produksjonskapasiteten i oppdrett reguleres gjennom trafikklyssystemet. Systemet skal sikre forsvarlig og forutsigbar vekst.
  • Kysten er delt inn i 13 produksjonsområder, som annethvert år fargelegges basert på miljøsituasjonen. Inndelingen er gjort for å minimere miljøpåvirkning mellom områder.
  • Grønne områder tilbys vekst, gule områder fryses, mens i røde områder må kapasiteten reduseres.

Departementet foreslår at den resterende kapasiteten selges på auksjon gjennom en lukket budrunde.

Forslaget har høringsfrist torsdag 21. august.

Videre opplyses det at det tas sikte på å avholde auksjonen i løpet av september, men endelig dato er ikke fastsatt.

Intrafish har bedt NFD om svar på hvorvidt det blir satt en minstepris per tonn som skal auksjoneres. I forrige runde ble minstepris satt 100.000 kroner per tonn, etter at omtrent alle som hadde kjøpt til fastpris på 200.000 tonn per tonn trakk seg etter nyheten om grunnrenteskatten.

Mandag ettermiddag svarer kommunikasjonsrådgiver Halvard Wensel i Nærings- og fiskeridepartementet følgende i en epost:

– Departementet vil, som beskrevet i høringen, fastsette minstepriser. Dette vil annonseres i forkant av auksjonen.

Dette skal på auksjon:

Produksjonsområde

Tilgjengelig produksjonskapasitet (tonn MTB)

1 – Svenskegrensen til Jæren

1 249

8 – Helgeland til Bodø

603

11 – Kvaløya til Loppa

148

12 – Vest-Finnmark

5 172

13 – Øst-Finnmark

1 071

Totalt

8 243

I saken under kan du se hvem som kjøpte kapasitet i oktober 2022 og hva de betalte: