Fiskerinæringa har til nå venter svar på viktige avklaringer om rammebetingelser i årene som kommer; om tilbakefall av strukturkvoter, lengdeinndeling i kystflåten, om kvotefordeling mellom hav og kyst, sjarkflåtens framtid og industriens kår.

Cecilie Myrseth presenterte 12. januar 2024 den nye kvotemeldingen i hjembyen Tromsø. Foto: Øystein Hage

– Rettferdig fordeling

I dag presenterte Myrseth Stortingsmeldingen med tittelen: «Folk, fisk og fellesskap – en kvotemelding for forutsigbarhet og rettferdig fordeling», i Tromsø. I forkant av framleggelsen lovet Myrseth «en mer rettferdig fordeling av fiskeressursene» – og det ble gjentatt under framleggelsen i Tromsø fredag:

– Regjeringen vil ha en mer rettferdig og forutsigbar fordeling av fiskekvotene og jeg er stolt over å kunne presentere gode veivalg framover i kvotemeldingen som vi legger fram i dag, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth i en pressemelding fredag.

Myrseth viser til at «et bærende og sentralt premiss for meldingen er at havressursloven, fiskesalgslagsloven og deltakerloven, forblir viktige pilarer i norsk fiskeripolitikk slik vi varslet i Hurdalsplattformen», sier Myrseth fredag.

Her er hovedelementene i kvotemeldingen:

 • Eierskapsbegrensning i kystflåten: Regjeringen foreslår å begrense eierkonsentrasjonen i kystflåten «for å sikre en variert flåte også for framtida og for å unngå at for mange kvoter samles på få hender». Regjeringen foreslår at Kystflåten får eierskapsbegrensning på 1 prosent.
 • Økte kvotepriser: Regjeringen viser til at riksrevisjonen påpekte i sin undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og havfisket, at de økte kvoteprisene har gjort det vanskeligere å rekruttere nye fiskere. Revisjonen anbefalte derfor departementet å «registrere og offentliggjøre utviklingen i kvoteprisene, og å gjennomføre tiltak som bedrer rekrutteringen til fiskeryrket». Regjeringen foreslår å nedsette en arbeidsgruppe som skal vurdere og komme med forslag til dette.
 • ID-kvoteordning, også kjent som sammenslåingsordning for den minste kystflåten: Denne fartøysgruppen har ikke hatt tilgang til strukturkvoteordningen, men fiskerne her har kunnet benytte midlertidige samfiske, som tillater at to kvoter av torsk, hyse og sei nord for 62-graden blir fisket med ett fartøy. Stortinget har besluttet at samfiske mellom to fartøy, skal avvikles fra 2026. Regjeringen foreslår en sammenslåingsordning som tillater at eiere av to fartøy kan slå sammen kvotegrunnlaget og fiske den samlede kvoten på ett fartøy. Forslaget gjelder for fisket etter torsk, sei og hyse i nord, og begrenses til to kvoter. Det sammenslåtte kvotegrunnlaget kan senere splittes opp og tilbakeføres til to fartøy i henhold til de opprinnelige fartøyenes identifikasjonsnummer.
  (Saken fortsetter under bildet).
  Det var full sal da Cecilie Myrseth presenterte kvotemeldingen i Tromsø fredag. Foto: Robert Nedrejord
 • Gjeninnfører trålstigen på torsk og sildestigen på nvg-sild: Regjeringen viser til at fordelingsnøklene favoriserer de minste og mest sårbare fartøysgruppene ved lave kvoter.
 • Viderefører hjemmelslengde i kystflåten: Regjeringen foreslår å videreføre gruppeinndelingen av kvotegrunnlaget i kystfiskeflåten basert på hjemmelslengde.
 • Strukturgevinsten: Her foreslår regjeringen tilbakefall til gruppene strukturkvotene ble hentet fra. Regjeringen viser til at den «har lyttet til noe som kan stå seg over tid». Dette er den såkalte «Modell X», altså Fiskarlagets anbefaling for tilbakefall.
 • Torsk til åpen gruppe skal tas «fra toppen»: Her peker regjeringen på at «Åpen gruppe er en viktig rekrutteringsarena som det er riktig at både trål- og konvensjonell gruppe må bidra med kvoter til».
 • Vil styrke lukket gruppe under 11 meter: Regjeringen viser til at i underkant av 2 prosent av torskeressursene er flyttet fra gruppa under 11 meter til gruppene over. Regjeringen foreslår at dette skal tilbakeføres, og vil gi 2 prosent av kvoten til konvensjonell del, til lukket gruppe under 11 meter.
 • Ingen ressursrente: Regjeringen vil ikke innføre ressursrente i fiskeriene. «Men, det forutsetter at den går tilbake til lokalsamfunnene langs kysten gjennom aktivitet og sysselsetting. Fiskerne får nyttiggjøre seg av felleseide naturressurser, og samfunnet må ha verdiskaping til gjengjeld», sa fiskeri- og havministeren fredag.
 • Industrien:
  - Her vil regjeringen vurdere endringer i ferskfiskordningen, deriblant om det skal innføres et krav om at artene som inngår i ordningen må gå til humant konsum.
  - Gjennomføre en ekstern revisjon av lagsavgiften i forbindelse med etterkontrollen av fiskesalgslagslovens bestemmelser. Revisjonen skal blant annet undersøke om det er grunnlag for å differensiere lagsavgiften.
  - Arbeide for å at mer råstoff kommer på auksjon og anmode salgslagene til å øke andelen fryst råstoff som skal på pliktig auksjon ut over 50 prosent.
  - Gjennomføre en ekstern vurdering av hvilke effekter økende integrasjon i hvitfisksektoren har på konkurransen om råstoffet og bearbeidingsgraden.
  - Styrke oppfølgingen av fiskesalgslagene gjennom et årlig forvaltningsmøte mellom Nærings- og fiskeridepartementet og Norsk Villfisk
  - Anmode salgslagene om å gjøre styrene sine mer representative og inkludere en større bredde av kompetanse for å ivareta hensynet til hele verdikjeden.
  - Gjøre en vurdering av om fiskesalgslagsloven praktiseres i tråd med lovens formål gjennom en etterkontroll av lovens bestemmelser.
  - Når det gjelder bearbeidingsutvalget, sier regjeringen: «Bearbeidingsutvalget foreslo 32 tiltak for å øke bearbeidinga i Norge. Regjeringen følger opp tiltakene som knyttes direkte til kvotesystemet. I tillegg følger regjeringen også opp enkelte forslag til tiltak om førstehåndsomsetninga», heter det i pressemeldingen fra regjeringen fredag.
 • Førstehåndsomsetningen: «Fiskesalgslagsloven er, og skal være, en pilar i fiskeripolitikken slik vi sier i Hurdalsplattformen. Men vi må hele tiden være åpne for å se på hvordan førstehåndsomsetningen og markedsplassen kan forbedres», sa Myrseth i en pressemelding fredag.
 • Leiefartøyordningen for nybygg: Ordningen foreslås videreført i sin nåværende form, og regjeringen peker på at forvaltningen fører streng kontroll med at ordningen ikke misbrukes.

Saken oppdateres.