I dagens Sjømatpulsen, som er et nettmøte som Fiskeribladet, IntraFish og Tekfisk arrangerer, var den klareste meldingen fra den nye fiskeri- og havministeren at Norge vil slippe nye næringer til på havet.

Europas fattigste

– Som fiskeriminister vil jeg også sørge for at interessene til fiskerne ivaretas, men sjømatnæringene kan ikke være de eneste næringene som overtar etter olje og gass. Det ville medført at vi igjen ville blitt Europas fattigste land, slik vi var da fisken var vår eneste eksport, sier ministeren.

Han lover imidlertid å ta på «største alvor» utfordringene knyttet til arealkonflikter i kyst og havområdene.

– Men ingen får være alene på havet. Vi trenger å utvikle nye næringer, sier han. Noe som også vil tjene fiskerinæringen med utvikling av ny teknologi og utbygging av veier og infrastruktur, mener han.

Viktig i grønt skifte

Sjømatnæringene vil være viktige i det grønne skiftet, understreket Skjæran, og viser til den nye regjeringens ambisjoner om en økning på 50 prosent i produksjonen fra havbruksnæringene.

– Vi har høye ambisjoner for havbruksnæringen her til lands. Olje og gass er på hell, noe som gjør at vi må skape mer i andre næringer, der vi også må levere mer klimavennlig mat til verdens befolkning, sa ministeren.

En slik økning må skje på et bærekraftig grunnlag, der den norske trafikklysordningen vil være det viktigste styringsinstrumentet, viste han til.

Bærekraftig vekst

På spørsmål om veksten bør skje på land, svarer han at her vil han avvente utredningen som et utvalg arbeider med. Et utvalg han har endret mandatet og sammensetningen til, men der det viktigste fortsatt vil være å få kontroll med lakselus og rømming.

Konstanse Karlsen representerte selskapet Akvafarm, eid av Brødrene Karlsen, som både produserer smolt og foredler fisk. Hun mener det kan være spennende å prøve ut landbaserte anlegg, men mener Norge først og fremst bør satse på sine naturgitt fortrinn langs kysten.

– Vi bør ikke satse på vekst for enhver pris, og ikke øke produksjonen dersom det ikke kan gjøres bærekraftig, mener hun.

. Sjømatpulsen om politikk med Bjørnar Skjæran, Konstanse Karlsen og Rolf Bjørnar Tøllefsen. Foto: Skjermdump

Endrer ikke deltagerloven

Med i webinaret var også fiskebåtreder Rolf Bjørnar Tøllefsen. Han ble utfordret på om ikke fiskeindustrien burde få eie fiskebåter, når fiskere kan fritt etablere seg i fiskeindustrien på land. Dette avviste han kategorisk. Tøllefsen mener det vil føre til at flåte og industri da fort vil havne på børs.

– Det er bare et fåtall fiskere som har satset på fiskeindustri, påpeker han og mener både råfisklov og deltagerlov bør ligge fast.

Dette synet deler fiskeri- og havministeren. Han sa seg glad for at en «Høyremann» som Tøllefsen så tydelig gir uttrykk for dette.

– Deltagerloven ligger fast, noe vi er krystallklare på i Hurdalsplattformen, sier Skjæran og mener loven er en garanti for at fiskerettighetene fortsatt vil ligge i norske hender. At fiskeindustrien gjerne vil eie fiskefartøyer, er det allerede muligheter for, mener han, og peker på at det er fritt frem for alle å opparbeide seg rettigheter etter tre år som fisker.

Nulltoleranse for sosial dumping

Skjæran er også klar på at den nye regjeringen vil slå ned på sosial dumping og dårlige arbeidsbetingelser for utenlandske arbeidere. Han innser at det vil være behov for sesongarbeidere i fiskeindustrien, for å ta unna store mengder fisk som landes i en kort og hektisk sesong.

– Vi skal ta et oppgjør med midlertidige ansettelser, som undergraver den norske velferdsmodellen. De tjener ikke norske lokalsamfunn. Men vi vil ikke stikke kjepper i hjulene for sesongarbeid, så lenge de tilbyr skikkelige arbeidsforhold, der norske lønninger og arbeidsbetingelser ikke settes under press, sier ministeren.

Her kan du se hele sendingen:

Kvinner i fiske

Han mener også at næringen må ta et oppgjør med behandlingen som enkelte kvinner har fått om bord på fiskebåter. Noe han har tatt opp med sjømatnæringens organisasjoner.

– Det er viktig med en skikkelig offentlig debatt om forholdene for kvinnelige fiskere. Jeg har vært klar på at dette må komme i ordnede forhold, der ansvaret ligger på rederne som arbeidsgivere, sier han og legger til at dette er noe han vil innhente status for på en egnet måte.

– Det skal være trygt å gå på arbeid for alle, sier fiskeri- og havministeren.