Det var under valgkampen, i slutten av august, at fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) varslet at ordningen «snart» ville bli sendt på høring.

Mandag, kun få dager før han leverer fra seg nøklene til departementet, sendes omsider forslaget ut på offentlig høring.

– Vi ønsker vekst i oppdrettsnæringen, men det må skje innenfor bærekraftige rammer. Med denne ordningen kan næringen ta i bruk nye områder og utvikle ny teknologi for å produsere mer sjømat, sier Ingebrigtsen i en melding.

Krav til nullutslipp av lus og slamoppsamling

Gjennom den nye ordningen kan det deles ut produksjonskapasitet på maksimalt 15.000 tonn biomasse (MTB) årlig. Dette skjer i tillegg til kapasiteten som selges gjennom trafikklyssystemet. Ingen aktører skal kunne tildeles mer enn 7.500 tonn det første året.

Kravene til søkere skal være:

  • Null utslipp av egg og frittsvømmende stadier av lakselus
  • Minimum 60 prosent oppsamling av slam

Tidsbegrenset?

Det skal også vurderes om tillatelsene skal bli tidsbegrenset. Nedsiden med en eventuell tidsbegrensning, er at det gir mindre villighet til å investere i ny teknologi, heter det i høringsnotatet.

– Dersom tidsbegrensning skal innføres for denne typen tillatelser legger vi derfor opp til en relativt lang tidshorisont, eks. 20 år. Vi ber særskilt om høringsinstansens synspunkt på dette spørsmålet, heter det.

Videre opplyses det at oppdretter som bryter vilkårene kan bli møtt med reaksjoner, i ytterste konsekvens tilbaketrekking av tillatelsene.

Vurderer auksjon eller innovasjonskonkurranse

Som tidligere varslet, ber departementet om innspill på to alternative metoder for tildeling av tillatelsene.

Den ene modellen er en auksjon, hvor budgiverne byr på tillatelser med de særlige driftskravene om nullutslipp av lus og minst 60 prosent oppsamling av slam. Her vil det ikke gjennomføres noen forhåndskontroll av søkerne.

Alternativt foreslås det en innovasjonskonkurranse, hvor en får poeng basert på ulike kriterier.

Flest poeng legges det opp til ved å samle opp mer slam. Om en klarer å samle opp 90–100 prosent partikulært og løst slam, vil det gi 6 poeng. Videre foreslås poeng for følgende løsninger:

  • Elektrifisering av anlegg: 1 poeng
  • Ikke bruk av kobber for å hindre begroing: 1 poeng
  • Merking av hver eneste fisk så den kan spores tilbake til lokaliteten: 1 poeng

Høringsfrist 14. januar

En rekke offentlige organer, næringsorganisasjoner, miljøorganisasjoner og fiskeriorganisasjoner er offisielle høringsinstanser i høringen. I tillegg kan som alltid dem som måtte ønske det sende inn sine synspunkter.

Høringsfristen er satt til 14. januar 2021.

Høringsbrevet, listen over høringsinstanser og andre detaljer finnes på Regjeringens nettsider.