Tirsdag legger Solberg-regjeringen og avtroppende finansminister Tore Sanner frem sitt siste forslag til statsbudsjett.

Urovekkende trend

For klima- og miljødepartementet foreslår regjeringen å bevilge midler til å bekjempe den mye omtalte pukkellaksen, som har rammet norskekysten i år. Målet er å verne villaksen.

– Frem til 2017 har det vært begrenset med pukkellaks i norske vassdrag. Fra 2017 har det vært en urovekkende trend med eksponentiell vekst i tallet på pukkellaks. Dette toppet seg med en invasjon i 2021, står det i budsjettforslaget.

Kritisk

Regjeringen foreslår å bevilge 15,3 millioner kroner til dette. Det pekes særlig på situasjonen i Øst-Finnmark:

– Ståa er kritisk mange steder, og dersom utviklingen holder frem, vil pukkellaks bli den dominerende laksefisken i Troms og Finnmark i år med invasjoner.

I budsjettsforslaget vurderes det at fremtidige invasjoner av pukkellaks trolig vil ha stor negativ effekt på laksefisk, vannkvalitet og biologisk mangfold i Norge.

Regjeringens budsjettforslag
  • Klokken 10 tirsdag 12. oktober la Solberg-regjeringen frem sitt siste statsbudsjett, som gjelder for 2022.
  • Finansdepartementet har jobbet med dette i rundt ett år.
  • Dette blir så lagt frem for Stortinget i høst, i flere forskjellige dokumenter.
  • Deretter vil Stortinget behandle budsjettforslaget frem mot desember.
  • I Stortinget foreslår finanskomiteen først rammer i inntekts- og utgiftskategorier, og Stortinget fatter deretter vedtak på dette. Enkeltforslag går så gjennom fagkomiteer, og blir behandlet fortløpende i Stortinget, frem til hele budsjetter blir vedtatt i plenum.
  • På nyåret gjennomføres budsjettet slik Stortinget har vedtatt.
  • Det gjøres endringer i statsbudsjettet gjennom året. De mest omfattende endringer skjer normalt i en stortingsproposisjon der regjeringen foreslår omprioriteringer og tilleggsbevilgninger i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett på vårparten, samt én gang i desember.
  • Statsregnskapet, som viser hvordan pengene er brukt, legges frem om våren etter budsjettåret.
Kilde: Regjeringen

– I tillegg blir det foreslått å øke budsjettet med ni millioner til en storstilt aksjon for å fjerne lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra Driva-vassdraget, står det i forslaget.

I budsjettforslaget til klima- og miljødepartementet beskriver regjeringen arbeidet som er gjort i Driva-regionen.

– I 2021 blir det gjennomført en storskala prøvebehandling med klor i Driva. Dersom denne blir vellykket vil klor trolig bli brukt som hovedkjemikalie ved behandling av Drivaregionen i 2022 og 2023.