Det går fram av en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

– Fiskeridirektoratets historie går mer 100 år tilbake. Fiskeriene har vært den dominerende delen av direktoratets forvaltningsansvar, men havbruksnæringen har utviklet seg til å bli betydelig del av norsk sjømatproduksjon og Fiskeridirektoratets oppgaver. Det er på tide at dette også reflekteres i navnet, uttaler fiskeri- og sjømatministeren i meldingen.

Ikke nok med det, ministeren varsler også at han vil forenkle regelverket i havbruksnæringen.

Ingebrigtsen ba tidligere i år en arbeidsgruppe komme med forslag til forenklinger av regelverket i havbruksnæringen. Arbeidsgruppen kom med flere forslag, blant annet om forenklinger ved mindre endringer på eksisterende lokaliteter, hevet lusegrense ved lave sjøtemperaturer, og krav om desinfeksjon og rengjøring av brønn- og servicebåter i stedet for krav om karantene.

Arbeidsgruppen består av:
  • Line Ellingsen – Ellingsen Seafood (leder)
  • Fredd Wilsgård – Wilsgård fiskeoppdrett
  • Jim Roger Nordly – STIM
  • Liv Marit Aarseth – Grieg Seafood
  • Harald Ellefsen – SANDS

– Vi har vurdert hvert enkelt av innspillene, og har iverksatt oppfølging av alle tiltakene. I første omgang arbeider vi med forslag som vil kunne følges opp forholdsvis raskt. Som arbeidsgruppen selv understreket vil noen av forslagene kreve mer inngående forarbeid fra myndighetenes side, og vi vil arbeide videre med disse, opplyser Ingebrigtsen i meldingen.

Der går det fram at Nærings- og fiskeridepartementet arbeider med forslag til reviderte bestemmelser om tilbaketrekning av lokaliteter ved passivitet. Fiskeridirektoratet er på sin side bedt om å oppdatere veileder for akvakultursøknader i tråd med gjeldende regelverk og praksis, og Mattilsynet er bedt om å utarbeide forslag til klarere retningslinjer for bruk av såkalt kombinasjonsbehandling mot lakselus.

Departementet ser også behov og muligheter for å forenkle behandlingen av driftsplaner både for forvaltningen og for næringsaktørene, og har sammen med Fiskeridirektoratet og Mattilsynet startet på dette arbeidet, heter det i pressemeldingen.

Oppdretter Line Ellingsen i Ellingsen Seafood, er en av deltagerne i arbeidsgruppen som har lagt fram forslag til endringer og forenklinger av regelerverket for havbruksnæringen.

– Det er ingen tvil om at forvaltningen oppleves som fragmentert med et gammeldags system med dårlig kapasitet – og tidvis virker det som om det er et utilstrekkelig kunnskapsgrunnlag, uttalte Ellingsen til IntraFish i juni da arbeidsgruppen leverte sine forslag til ministeren.