Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt nye vilkår for unntaksvekst i trafikklyssystemet. Det melder departementet i en pressemelding fredag.

Ordningen med unntaksvekst har gitt oppdrettere som ikke er i grønn sone i sitt produksjonsområde mulighet til å søke om økt tillatelseskapasitet. I februar varslet departementet at de ønsket å endre kvalifikasjonsperioden for unntaksvekst. Dette har nå vært på høring og til lovarbeid i departementet.

– Den viktigste endringen er at aktørene som ønsker unntaksvekst vurderes gjennom samme periode som trafikklyssystemet vurderes etter. Kriteriene blir tydeligere, samtidig som vi opprettholder god fiskevelferd. I tillegg er det viktig at kriteriene ikke utformes slik at det fører til at færre aktører vil jobbe for å oppnå dem, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding.

Grense på behandlinger

Konkret er det følgende endringer som nå gjennomføres i regelverket, gjeldende fra 2025:

  • Kvalifikasjonsperioden går fra og med uke 40 i et oddetallsår til og med uke 39 i neste oddetallsår
  • Søknadsfristen settes til 1. september i oddetallsår
  • Antallet ikke-medikamentelle behandlinger mot lakselus begrenses til 6 behandlinger i løpet av kvalifikasjonsperioden
  • Oppdrettere kan velge om de vil dokumentere behandlinger av fisken mot lakselus for lokaliteten gjennom hele kvalifikasjonsperioden eller for den enkelte fisk/fiskegruppe i kvalifikasjonsperioden.
  • Fisk som ikke overlever til slakt, skal ikke være del av grunnlaget for vekstberegningen.

Sjømat Norge har tidligere påpekt at kvalifikasjonsperioden, som i dag går fra uke 12 i oddetallsår, har vært unaturlig.

– Det som skjer er at man i rødt område vil få nedtrekk. Før man året etter det får beskjed om at man har oppfylt unntaksregelen og kan ta opp produksjonen i stedet. Det har vært veldig unaturlig å ikke få beskjed om de to samtidig, forklarte Jon Arne Grøttum, direktør for Havbruk i Sjømat Norge, i februar.

Må utvikle videre

Departementet opplyser at vilkårene må utvikles videre, blant annet vil det utredes videre om antallet ikke-medikamentelle og belastende behandlinger kan begrenses ytterligere.

– Trafikklyssystemet er et system under utvikling. Vilkårene som avgjør hvem som kan få unntaksvekst er fortsatt kompliserte. Vi må derfor fortsette jobben med å stille tydelige og gode krav. På den måten kan vi følge opp Stortingets intensjon om at de aktørene som bidrar til en lavere grad av miljøpåvirkning bør få unntak, sier Skjæran.

Departementet foreslo først en grense på to ikke-medikamentelle behandlinger. I høringsrunde fikk de flere innspill om at dette var for strengt og har dermed justert dette opp nå.

De nye reglene kommer dagen etter at Havbruksutvalget foreslo å fjerne bruken av unntaksvekst, som også henger sammen med at de foreslår å fjerne ordningen med nedtrekk i produksjonen.