Det opplyser Nærings- og fiskeridepartement i en melding onsdag.

Høringen gjelder utkast til nytt kapittel 4 i forskrift om 22. desember 2004 nr. 1798 om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften).

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til departementet. Frist for å sende inn høringssvar er 2. mai.

Hovedinnholdet i høringsforslaget er oppsummert i følgende 16 punkter:

 • 1. Det etableres et eget tillatelsesregime for havbruk til havs, som gjelder utenfor produksjonsområdene/trafikklyssystemet.
 • 2. Yttergrensene for produksjonsområdene trekkes inn til 1, 4 og 8 nautiske mil utenfor grunnlinjen – i tråd med anbefalinger fra Havforskningsinstituttet.
 • 3. Kongen i statsråd avgjør hvilke havområder som kan konsekvensvurderes med sikte på etablering av havbruk til havs.
 • 4. Etter at en offentlig overordnet konsekvensvurdering er gjennomført i et havområde, avgjør Kongen i statsråd om, og i tilfelle hvilke deler av, området som kan lyses ut for havbruk til havs.
 • 5. Et område som Kongen i statsråd har vedtatt at kan lyses ut for havbruk til havs, deles inn i flere delområder («utlysningsområder») av departementet. Adgang til å etablere seg innenfor hvert utlysningsområde lyses ut i konkurranse. Utlysningsområdet lyses ut med grense for MTB.
 • 6. Det fastsettes egen tildelingsforskrift for den enkelte tildelingsrunde, hvor det blant annet kan fastsettes prekvalifiseringskrav samt andre vilkår for å delta i konkurransen.
 • 7. Aktører som vinner frem i konkurransen, gis et forhåndstilsagn. Forhåndstilsagnet gir innehaveren rett til å søke om tildeling og klarering av lokalitet i utlysningsområdet som ble vunnet i konkurranse. Tilsagnet gir ikke rett til etablering.
 • 8. Innehaver av et forhåndstilsagn i et utlysningsområde skal sende inn forslag til et program for prosjektspesifikk konsekvensvurdering til Fiskeridirektoratet. Retningslinjer for utarbeidelse av programmet gis i egen veileder. Fiskeridirektoratet sender forslag til program på høring til relevante sektormyndigheter, og fastsetter programmet på bakgrunn av forslaget og innspill fra sektormyndigheter.
 • 9. Den prosjektspesifikke konsekvensvurderingen skal gjennomføres i tråd med fastsatt program, og sendes på høring sammen med søknad om lokalitet. Retningslinjer for gjennomføring av prosjektspesifikk konsekvensvurdering gis i egen veileder.
 • 10. Etter gjennomføring av prosjektspesifikk konsekvensvurdering og tildeling av sektortillatelser fra relevante myndigheter, kan det tildeles akvakulturtillatelse til én spesifikk lokalitet innenfor det utlysningsområdet som fremkommer av forhåndstilsagnet. Forhåndstilsagnet avløses av tillatelsen, og tiltakshaver vil ikke ha 5 noen rettigheter knyttet til resten av det opprinnelige utlysningsområdet. Tillatelsen avgrenses i MTB. Forut for vedtak om sektortillatelse, skal et myndighetsorgan som vurderer avslag på grunnlag av forvaltningsskjønn, varsle Fiskeridirektoratet, som skal innkalle til samordningsmøte.
 • 11. Det kan kreves vederlag til statskassen for nye tillatelser- eller økning i produksjonskapasiteten på eksisterende havtillatelser, f.eks. ved gjennomføring av en auksjonsrunde, fastpris med kvalifisering eller loddtrekning. Valg av allokeringsmekanisme fastsettes i den enkelte tildelingsrunden.
 • 12. Tillatelsen knyttes til én bestemt lokalitet og ett bestemt akvakulturanlegg. Større endringer på akvakulturanlegget må omsøkes. Tillatelsen kan ikke inngå i felles biomassetak med andre akvakulturtillatelser.
 • 13. Departementet har vurdert om det bør gis regler om samtykkekrav ved overdragelse av havtillatelser og selskapsandeler o.l. som sikrer bestemmende innflytelse over innehaver av slik tillatelse, og ber om høringsinstansenes syn på dette.
 • 14. Fiskeridirektoratet kan etter søknad gi tillatelse til overføring av produksjonskapasitet i tillatelser som reguleres av produksjonsområdeforskriften til havtillatelser. Biomassen som flyttes, vil kunne dobles. Kapasiteten som ved slik flytting vil inngå i havtillatelsen, kan ikke flyttes tilbake til produksjonsområdene.
 • 15. Havtillatelser gis med tidsbegrensing på 25 år.
 • 16. Forskriftsteknisk revisjon av laksetildelingsforskriften.