Det var Haugesund-selskapet Viewpoint Seafarm som klaget departementet inn til Sivilombudet (tidligere Sivilombudsmannen). Selskapet søkte i april 2017 om 20 utviklingstillatelser til ombygging av boreplattformer.

Fiskeridirektoratet behandler søknader om utviklingstillatelser, mens Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) er klageinstans. Viewpoint Seafarm fikk fullstendig avslag i begge instanser, henholdsvis i juni 2018 og mai 2020.

Sivilombudet
  • Sivilombudet (tidligere Sivilombudsmannen) er et offentlig ombud som skal kontrollere forvaltningen. Hensikten er å tilse at det ikke «øves urett mot den enkelte, og for å bidra til at forvaltningen respekterer og sikrer menneskerettighetene»
  • Ombudet har ingen rett til å overprøve eller tilsidesette avgjørelser, men kan bare påpeke eller kritisere om det mener det er gjort feil
  • Organisasjonen har rundt 70 ansatte fordelt på fem fagavdelinger.