I en pressemelding onsdag opplyser regjeringen at arbeidet med næringsplaner for norske havområder er i gang, og at aktører er invitert til innspillsmøter.

- Vi skal ta vare på havet og ta havet i bruk. Næringsplanene skal bli overordnede prinsipper for arealbruk til havs, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i meldingen.

I arbeidet med næringsplanene skal regjeringen, ved fiskeri- og havministeren, klima- og miljøministeren og olje- og energiministeren, utvikle et sett med overordnende prinsipper for arealbruk til havs.

Holmefjord leder prosjektgruppen

I meldingen opplyses det at prosjektgruppen for næringsplanene består av medarbeidere fra Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet. Videre opplyses det at Liv Holmefjord, tidligere fiskeridirektør, skal lede prosjektgruppen.

Gruppen har invitert næringsorganisasjoner, miljøorganisasjoner og relevante kunnskapsmiljøer til et digitalt innspillsmøte 26. januar.

«Deltakerne er bedt om gi innspill til hvordan havnæringene kan bidra til grønn omstilling og hva de anser som sentralt for å nå målet om god sameksistens og mest mulig samlet verdiskaping innenfor bærekraftige rammer i norske havområder», viser regjeringen til.

Økt interesse for bruk av havarealene

I meldingen påpeker regjeringen at foruten fiskeri, olje- og gassvirksomhet, samt skipsfart, vokser nye næringer frem; havvind, karbonfangst- og lagring, mineralutvinning på havbunnen, havbruk til havs og dyrking av tang og tare.

«Det forventes økt interesse for bruk av havarealene våre i fremtiden. Næringsplanene skal legge til rette for en helhetlig utvikling av eksisterende og nye havnæringer og å støtte opp sysselsetting og målet om mest mulig samlet verdiskaping innenfor bærekraftige rammer i havområdene Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen», heter det i meldingen.

Regjeringen viser til at målet er «å styrke koordinering og involvering av interesser for å sikre planmessighet og forutsigbarhet for bruk av havarealer samtidig som man ivaretar marine økosystemer.»

Videre står det i meldingen: «Det er også viktig for regjeringen å skape trygghet for at de tradisjonelle næringene tas hensyn til når nye næringer skal finne sin plass.»

- Arbeidet med næringssplanene er fortsatt i en tidlig fase, og det er viktig for oss at relevante aktører blir hørt i prosessen. I tillegg til innspillsmøtene ønsker vi å invitere alle relevante aktører til å sende skriftlige innspill til arbeidet, sier Skjæran.