Regjeringen ønsker å skattlegge utenlandske personer og selskap som har inntekt av eller formue i akvakultur utenfor norsk territorialgrense til havs. Det melder Finansdepartementet i en pressemelding tirsdag.

Det betyr at dersom utenlandske aktører går inn i satsing på havbruk til havs i Norge skal de skattlegges på like vilkår som norske aktører. I dagens skattelov finnes det ikke hjemmel for det fra før av.

– Dette ønsker vi å gjøre noe med. Vi vil sikre at fellesskapet får sin rettmessige andel av verdier som skapes fra utnyttelsen av våre felles naturressurser. Forslaget legger også til rette for likebehandling av norske og utenlandske selskap og arbeidstagere, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) en pressemelding.

Flere skal skatte

Forslaget gjelder ikke bare havbruk, men også skatteplikt for de «som har inntekt i tilknytning til mineralvirksomhet, utnytting av havvind og karbonhåndtering på kontinentalsokkelen», ifølge en proposisjon.

– Fremveksten av nye næringer gjør at det i tiden fremover forventes større aktivitet på norsk kontinentalsokkel. Vi ønsker å sikre at fellesskapet får en rettmessig andel av utenlandske selskapers verdiskaping i norske områder, og gjør derfor noen nødvendige skattegrep for å sikre nasjonal kontroll, sier finansminister Vedum.

For tiden er det områdene Norskerenna sør, Frøyabanken nord og Tærnabaken som konskevensvurderes. Før påske ble det kjent at DNV vant oppdraget med å ta på seg jobben med konsekvensutredningene. DNV har fått frist til 15. oktober 2024 med å levere på dette.

Usikkert hvem som får skatten

Ifølge høringsnotatet er det ikke tatt stilling til om utenlandske, personlig næringsdrivende skal betale skatt til både staten og kommune/fylkeskommuner, eller bare staten.

I høringsnotatet fra regjeringen utgreies det om at Norge har rett til å skattlegge inntekter fra utlendingers virksomhet og arbeid som skjer i riket, det vil si innenfor norsk territorialgrense til havs, heter det i notatet.

«Etter skatteloven er det derimot ikke hjemmel til å skattlegge utenlandske personer og selskaps inntekt av akvakultur i 200-milssonene og på kontinentalsokkelen. Det skyldes at disse aktivitetene skjer utenfor riket (utenfor norsk territorialgrense til havs).» heter det videre.

Endringene er forslått å ha virkning fra og med inntektsåret 2025. Forslaget ligger nå på høring frem til 17. juni i år.