Pressemeldinger

Se alle artikler

Northern Lights Salmon søker tre utviklingstillatelser

Konseptet OptiFarm innebærer blant annet en tett duk. Prosjektet har en kostnadsramme på 400 millioner kroner.

Utviklingstillatelser

  • Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer.
  • Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.
  • Teknologien som blir utviklet i prosjektene skal deles slik at den kommer hele næringen til gode.
  • Ordningen med utviklingskonsesjoner er i første omgang etablert som en prøveordning i to år. Det kan søkes om utviklingstillatelser frem til 17. november 2017.
  • Etter endt prosjektperiode, kan tillatelsene etter visse kriterier konverteres til ordinære tillatelser – mot et vederlag på 10 millioner kroner per tillatelse.

Kilde: Fiskeridirektoratet

"Northern Lights Salmon (NLS) fra Balteskard i Troms har søkt om tre utviklingstillatelser for å bygge OptiFarm. Løsningen skal i hovedsak eliminere luseproblemet og gi vesentlig høyere tilvekst og mer arealeffektiv produksjon", heter det i en pressemelding mandag.

NLS har samarbeidet tett med utstyrsleverandøren NOFI om prosjektet. I tillegg er Veterinærinstituttet, Akvaplan-niva og Vesterålen Fiskehelsetjeneste involvert, mens Kunnskapsparken Nord har koordinert arbeidet med søknaden.

"OptiFarm er et semi-lukket anlegg som består av tre hovedkomponenter. En tett og sterk duk som skiller fisken fra det ytre miljøet i det luseførende vannlaget, en patentsøkt filterflåte som pumper inn lusefritt og temperaturoptimalt vann samt en transportanordning som tillater skånsom flytting av fisk uten eksponering mot potensielt luseholdig vann. Løsningen skal eliminere lusepåslag på villaks og eliminere kjemiske utslipp relatert til avlusning", heter det i meldingen.

Dersom det går slik selskapet håper, blir prosjektet igangsatt høsten 2018, med første utsett av fisk våren 2020. Prosjektet har en kostnadsramme på rundt 400 millioner kroner.

HER finner du en oppdatert oversikt over alle som har søkt utviklingstillatelser.