Pressemeldinger

Se alle artikler

Cermaq med ny søknad om utviklingstillatelser

Søker om 13 tillatelser til prosjektet FlexiFarm som er et flytende, lukka merdanlegg basert på gjennomstrømmings-teknologi som selskapet mener skal ta lukka merd-teknologi til et helt nytt nivå.

Utviklingstillatelser

  • Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer.
  • Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.
  • Teknologien som blir utviklet i prosjektene skal deles slik at den kommer hele næringen til gode.
  • Ordningen med utviklingskonsesjoner er i første omgang etablert som en prøveordning i to år. Det kan søkes om utviklingstillatelser frem til 17. november 2017.
  • Etter endt prosjektperiode, kan tillatelsene etter visse kriterier konverteres til ordinære tillatelser – mot et vederlag på 10 millioner kroner per tillatelse.

Kilde: Fiskeridirektoratet

– Cermaq vil bli ledende innen teknologiutvikling som bidrar til bærekraftig matproduksjon. FlexiFarm styrker Norges konkurransefortrinn innen kystnær matproduksjon, og svarer på utfordringene politikere, myndigheter, miljøorganisasjoner, våre kunder og ikke minst næringen selv ønsker løst, skriver selskapet i en pressemelding.

FlexiFarm er et flytende, lukka merdanlegg basert på gjennomstrømmings-teknologi. FlexiFarm skal rense vannet for alle former for smitte før det tas inn i anlegget. Anlegget er utviklet av Cermaq i samarbeid med Botngaard System, Xylem og Serge Ferrari.

– Målet med FlexiFarm er å redusere tap av fisk i sjøfasen, beskytte miljøet mot uønsket påvirkning, øke produktiviteten, og samtidig redusere driftskostnader, skriver Cermaq i pressemeldingen.

– Vi er opptatt av innovasjon som styrker bærekraftig oppdrett på eksisterende lokaliteter i kystnære områder. Det kjennetegner både denne løsningen og iFarm-konseptet for individbasert havbruk. Cermaq har ledende kompetanse innen oppdrettsteknologi og fiskehelse, og har de beste forutsetninger til å lykkes med disse tunge innovasjonsløpene sier Knut Ellekjær, administrerende direktør i Cermaq Norway i pressemeldingen.

FlexiFarm skal utvikles for bruk på alle lokaliteter inntil signifikant bølgehøyde på 2,5 m, og kan dermed brukes på over 80 prosent av eksisterende lokaliteter i Norge.

– Det er et hovedmål for utviklingen av FlexiFarm at investerings- og driftskostnader skal holdes lave, og at forventede effekter skal sørge for at kostprisen pr kg laks går ned, sier Magnus Stendal, daglig leder i Botngaard System i pressemeldingen.

I FlexiFarm vil inntaksvannet bli filtrert og deretter renset med ultrafiolett lys (UV) for å hindre inntak av lus, alger, bakterier og virus.

– Det største problemet for norsk oppdrettsnæring er det store tapet i sjøfasen, som hovedsakelig skyldes patogener og til en viss grad tap i forbindelse med avlusninger. Ved å rense inntaksvannet for patogener og lus vil tap av fisk kunne reduseres dramatisk. Vi har lykkes med å designe en løsning som både løser de biologiske og miljømessige utfordringene til næringen og som vil bli lønnsom å implementere sier Harald Takle, forskningsleder for oppdrettsteknologi i Cermaq.

FlexiFarm passerer skillet fra semi-lukka til lukka anlegg. Duken vil bli laget av fleksibel, vedlikeholdsfri kompositt og er rømningssikker.

FlexiFarm skal ha et system for kverning og spredning av slammet over et større areal for å hindre punktbelastning under anlegget. Tilførselen av organisk materiale kan tilpasses områdets naturgitte kapasitet. Ved kverning kommer ingen hele pellets ut fra anlegget.

FlexiFarm vil ha mulighet for oppsamling av slam. Avløpsvannet vil da bli ført over et filter, der slammet blir samlet opp og transportert til land for videre bearbeiding.

IntraFish sin oversikt over søknader, avslag og innvilgede utviklingsprosjekter, finner du her.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.