Pressemeldinger

Se alle artikler

Blom søker seks utviklingskonsesjoner

Blom Fiskeoppdrett AS har søkt Fiskeridirektoratet om 6 utviklingskonsesjoner. Konseptet er basert på OceanGlobe-teknologien, som underbygger ambisjonen om et kostnadseffektivt, fremtidsrettet havbruk for alle aktører.

Utviklingstillatelser

  • Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer.
  • Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.
  • Teknologien som blir utviklet i prosjektene skal deles slik at den kommer hele næringen til gode.
  • Ordningen med utviklingskonsesjoner er i første omgang etablert som en prøveordning i to år. Det kan søkes om utviklingstillatelser frem til 17. november 2017.
  • Etter endt prosjektperiode, kan tillatelsene etter visse kriterier konverteres til ordinære tillatelser – mot et vederlag på 10 millioner kroner per tillatelse.

Kilde: Fiskeridirektoratet

Det skriver selskapet i en pressemelding.

OceanGlobe er en kuleformet merd konstruert for bruk på ordinære lokaliteter samt nye offshore-lokaliteter.

"Ved å gjøre merden rund oppnår en optimal styrke og fleksibilitet, samt sikrer at vedlikehold, reparasjoner og håndtering av merden kan finne sted over havnivå uten at fisken blir påvirket. OceanGlobe er utstyrt med et sentralt «nav», en gjennomgående sentralstolpe som sikrer konstruksjonen styre og stabilitet. Navet inneholder adskilte luftkammer og som utgjør at merden kan heves eller senkes i sjø", skriver Blom.

Hevefunksjon, kombinert med mulighet for rotasjon med vind- og soltørking av noten, løser også en av næringens største miljøutfordringer, utslipp av kobber som følge av impregnering av not. Ved å kunne løfte inntil halve merden over vannoverflaten uten å tømme anlegget, kan oppdretter ved behov tørke merden og derved unngå bruk av groedempende miljøskadelige impregneringsstoffer, påpeker selskapet.

Rotasjonsmuligheten forbedrer også HMS blant annet ved alt alle håndteringer kan skje fra fast arbeidsdekk, fører til minimal bruk av dykkere og gir oppdretter mulighet til å rulle et eventuelt skadested over vannflaten for å forhindre rømming.

OceanGlobe er designet for både normale lokaliteter samt reelle offshorelokaliteter, og er konstruert for de bølge- og vindpåvirkninger som kan være i langs kysten i Norge. Kostnadsmessig vil OceanGlobe være meget konkurransedyktig og således i ferdig uttestet versjon være et reelt alternativ for hele havbruksnæringen.

Blom har stor tro på at dette er et prosjekt med høy innovasjonsgrad, og at konseptet tilfredsstiller kravene til utviklingskonsesjoner.

Her finner du en oversikt IntraFish har laget over de ulike søknadene om utviklingstillatelser.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.

Se Også


Søker om åtte utviklingstillatelser

Sustainable Salmon søker åtte utviklingstillatelser for konseptet Lukka Landnot.