Pressemeldinger

Se alle artikler

Endringer i akvakulturdrifts-forskriften

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt endringer i forskrift om drift av akvakultur etter høringen av Mattilsynets forslag.

De største foreslåtte endringene som er fastsatt er:

  • Flere godkjenningsordninger og absolutte forbud er fjernet.
  • Flere bestemmelser er gjort mer teknologinøytrale og generelle.

Forskriften inneholder nå færre spesifikke krav, melder Mattilsynet på sine hjemmesider.

Enkelte bestemmelser er fortsatt mer detaljerte:

  • Kravet til antall helsekontroller øker fra seks til tolv for matfiskanlegg med en million fisk eller flere.
  • Krav til helsekontroll for matfisk og stamfisk gjøres dessuten gjeldende for all fisk i et akvakulturanlegg, inkludert rensefisk.
  • Den snevre unntaksregelen som har åpnet for at andre enn veterinærer og fiskehelsebiologer kan utføre helsekontroll, er fjernet.

Andre endringer

Driftsjournalen må ikke lenger oppbevares på anlegget i fire år. Det er tilstrekkelig at journalen er tilgjengelig i fire år og oppbevares på anlegget under drift

Varslingsplikten ved forøket dødelighet, listeført sykdom og alvorlige velferdsproblemer er skilt ut i en egen bestemmelse. Ved å skille ut varslingsplikten i en egen bestemmelse, tydeliggjøres det at varsling er oppdretterens ansvar, og at plikten er uavhengig av plikten til helsekontroll.

Det kommer tydelig fram i bestemmelsen om tilsyn og vedtak hvilke bestemmelser som sorterer under hvilke lover. Det skal gjøre at oppdrettere og andre enklere vil kunne finne ut hvilke hensyn som er relevante ved tolkning av en bestemmelse.

Hva er nytt

Den viktigste endringen etter høringen finnes i § 20, tredje ledd. Mattilsynet mener det kan være en risiko for uforutsette belastinger ved uttesting av nye metoder og teknologi innen akvakultur. Forsøksdyrregelverket regulerer når det er grunn til å tro at dyrene påføres belastning. Akvaulturdriftsforskriftens nye § 20, tredje ledd, skal først og fremst regulere der det er risiko for uforutsett belastning under uttesting.

Det vil si at bestemmelsen gjelder når det:

1. ikke er grunn til å tro at uttestingen vil påføre fisken belastninger som tilsvarer eller er større enn et nålestikk, men
2. der fiskevelferdsmessige konsekvenser av metoden ikke er dokumentert og det dermed også er risiko for at uforutsett velferdsproblematikk kan oppstå.

Grensen for belastning ved et nålestikk er satt fordi Mattilsynet mener at belasting mindre enn dette er så lav at det ikke er behov for å regulere slike belastninger gjennom forsøksdyrregelverket.

I forslaget til § 21 første ledd har Mattilsynet etter innspillene i høringen presisert at det skal være et reserve- eller nødstrømanlegg.

Mattilsynet har også forenklet bestemmelsen i andre ledd og utformet den generell, fremfor å ha en opplisting av parametere for fiskevelferd.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss påFacebook,Linkedin ogTwitter, ellerabonner på vårt daglige nyhetsbrev.