Pressemeldinger

Se alle artikler

Ser utslipp fra lukkede anlegg som verdifull ressurs

Ny forskning viser at utslipp fra lukkede anlegg kan ha flere bruksområder.

Innovasjons-prosjektet KOMPAKT

KOMPAKT er et innovasjonsprosjekt for næringslivet med Veterinærinstituttet som prosjektleder. Prosjektet skal gjennomføres i perioden 2017 til 2020, er finansiert av Norges Forskningsråd, og drives av teknologi- og oppdrettsfirmaet AkvaFuture AS.

En hovedmålsetting med prosjektet er å kartlegge sammenhengene mellom vannforbruk, vannkvalitet og fiskevelferd.

  • Vannkvaliteten overvåkes nøye for å teste ulike beregningsmodeller, for å teste om teknologien fungerer og for å gi vurderinger og råd om maksimal biologisk bæreevne for teknologien.
  • Det forskes videre på ulike metoder for å samle opp og gjenbruke slam (avføring og overskuddsfôr) og det er gjort lovende forsøk med bruk av sukkertare og blåskjell som renseorganismer.
  • Det er også tatt vannprøver fra miljø, vanninntak og merder i ett år for å analysere den bakterielle diversiteten og hvordan den endres over tid. Velferden måles ved enkle biologiske mål som vekst, dødelighet og ved å måle ytre kvalitet, og i løpet av prosjektet skal det også gjøres en kartlegging av fiskevelferden ved håndtering av fisk ved flytting mellom merder.
  • Utvikling og uttesting av nye metoder for å forebygge sår hos fisken er også en del av prosjektet.
Sammen med AkvaFuture AS og de øvrige bedriftspartnerne AkvaDesign AS, AkvaDesign Systems AS og Previwo AS deltar Veterinærinstituttet, Høgskulen på Vestlandet, Gøteborg Universitet, NORCE (tidligere IRIS) og Norges Universitet for Miljø og Biovitenskap (NMBU).

Det melder Veterinærinstituttet.

- Utslipp fra oppdrett har høyt innhold av nitrogen og fosfor og andre viktige næringsstoffer og kan potensielt gjenbrukes til produksjon av biogass, som gjødsel, eller som næring til produksjon av alger eller andre organismer som igjen kan brukes til fôr eller direkte som mat til mennesker, sier Arve Nilsen, forsker ved Veterinærinstituttet.

Han er prosjektleder for innovasjonsprosjektet KOMPAKT, som ledes av Veterinærinstituttet.

For hver kilo laks eller ørret som blir produsert i oppdrettsanleggene blir det samtidig produsert om lag en kilo bløtgjødsel. I tillegg slippes det også ut næringsstoffer og mikropartikler, som løser seg opp i vann.

Oppsamling av utslipp

I lukkede oppdrettsanlegg kan den sedimenterbare delen av utslippene samles opp, filtreres og gjenbrukes.

Etter to år med forsøk har en gjennom KOMPAKT funnet ut at filtrene i lukkede anlegg må flyttes fra land og ut på merdkanten, at filtertypen må byttes ut med filtre med større kapasitet og at det med store volumer ikke er bærekraftig å levere bløtgjødsel, men at gjødsla bør tørkes ferdig ute på anleggene før den transporteres videre til gjenbruk.

Ifølge Nilsen, kan den nye teknologien som nå skal testes ut gjøre at anleggene skal ha mulighet til å samle opp inntil tre fjerdedeler av partiklene fra avføring og overskuddsfôr.

Rense utslippsvannet

AkvaFuture AS og Universitetet i Gøteborg har undersøkt hvordan sukkertare og blåskjell kan brukes i kombinasjon med oppdrett av laks i lukkede merder.

- Forskningen viser at utslipp fra lukkede oppdrettsanlegg kan brukes til å produsere sukkertare. Dessuten kan sukkertare og blåskjell også rense utslippsvann fra lukkede oppdrettsanlegg, sier Nilsen.

Et lukket anlegg med 1 million laks og et godt system for gjødselfiltrering og opptak vil slippe ut løste næringsstoffer nok til å fø på et sukkertareanlegg med et areal på et sted mellom 150 og 300.000 kvadratmeter, med en samlet årsproduksjon av sukkertare (ferdig tørket) på 2 til 4.000 tonn.

I tillegg kommer produksjonen av blåskjell. Ifølge Nilsen gir høsting og omsetning av skjell og tare lav fortjeneste, sammenlignet med lakseproduksjonen.

- Men om vi ser utnyttelse av disse ressursene sammen med gjenbruk av fiskegjødsel og fortjenesten fra lakseoppdrettet kan det til sammen være en måte å dyrke havet på som gir mer utbytte og mindre miljøbelastning enn dagens systemer. At lukkede anlegg har vist seg å gi effektiv beskyttelse mot lakselus er også en viktig miljøgevinst, sier Nilsen.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev. Her finner du ett sett med ordforklaringer for næringen.