Pressemeldinger

Se alle artikler

Endelig avslag til Engesund Fiskeoppdrett

Får ikke utviklingstillatelser til to flytende lukkede betonganlegg.

Engesund Fiskeoppdrett, som er blant Norges minste lakseoppdrettere, søkte om tre utviklingstillatelser.

Avslaget fra Fiskeridirektoratet kom for nesten ett og et halvt år siden.

Engesund Fiskeoppdrett søkte om tre tillatelser til bygging av to flytende lukkede betonganlegg med overbygg for påvekst av laks opptil 1.500 gram.

Fiskeridirektoratet skrev i sitt avslag at søknaden ikke er godt nok dokumentert, og at den er mangelfull. Det ble også bemerket at verken bruk av lukkede anlegg, eller bruk av betong er nytt i akvakultur.

Engesund anførte i sin klage at søknaden var tilstrekkelig opplyst på vedtakstidspunktet, og at de hadde innrettet søknaden i tråd med praksis på søknadstidspunktet.

Etter en gjennomgang av senere tilsendt informasjon om anlegget, kom direktoratet til at konseptet fremdeles ikke oppfyller vilkåret om betydelig innovasjon i laksetildelingsforskriften.

Nærings- og fiskeridepartementet, som har behandlet klagen, kommer frem til samme konklusjon:

«Departementet deler direktoratets vurdering om at konseptet innebærer enkelte nyhetselementer, men at dette ikke er tilstrekkelig til at vilkåret om betydelig innovasjon i laksetildelingsforskriften § 23b er oppfylt».

Avslaget blir derfor opprettholdt, og kan ikke påklages.

Engesund har utviklet en lukket betongmerd, basert på grønne konsesjoner. Denne var ferdig bygget i fjor høst, og ble fylt med laks i oktober.