Pressemeldinger

Se alle artikler

Mowi og Aquantum Leap har fått avslag på utviklingstillatelser

Nå er også de siste to søknadene om utviklingstillatelser ferdigbehandlet hos Fiskeridirektoratet. Det endte med to avslag.

Fakta om utviklingstillatelser

  • Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer.
  • Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.
  • Teknologien som blir utviklet i prosjektene skal deles slik at den kommer hele næringen til gode.
  • Etter endt prosjektperiode kan tillatelsene, etter visse kriterier, konverteres til ordinære tillatelser – mot et vederlag på 10 millioner kroner per tillatelse (KPI-justert).
  • Ordningen med utviklingstillatelser er i første omgang etablert som en prøveordning i to år. Søknadsfrist var 17. november 2017.
  • Totalt kom det inn 104 ulike søknader om totalt 898 tillatelser. Flere selskaper leverte mer enn én søknad. Søknadene behandles løpende. Av søknadene som er blitt behandlet så langt, har de fleste fått avslag og/eller avkortet antall innvilgede tillatelser.
  • Fiskeriministeren har antydet at det kan bli en ny runde med mulighet for å søke utviklingstillatelser, men at kriteriene blir «mer spisset».

Kilde: Fiskeridirektoratet / IntraFish.no

Rett etter påske sendte Mowi ut pressemelding om planene sine for oppdrett på dypt vann.

– Dette konseptet er fullt automatisert, og alt vil overvåkes fra et kontrollsenter på land. Der vil vi ha full kontroll på hvordan fisken har det, at den får mat og at all teknologien fungerer som den skal, sa prosjektleder i Mowi, Henrik Trengereid i meldingen.

Ikke innovativt nok

Tirsdag kom Fiskeridirektoratet med sitt vedtak. Avslaget på 36 utviklingstillatelser begrunnes nok en gang med at prosjektet ikke oppfyller vilkåret om betydelig innovasjon.

«Etter Fiskeridirektoratets vurdering befinner prosjektet seg i en fase hvor det fremdeles er uavklarte konseptuelle detaljer som ikke kan låses før ytterligere analyser og studier av teknologien er gjennomført. Ifølge søker avhenger disse igjen av en tildeling av tillatelser», heter det i avslaget.

85 har fått avslag

Aquantum Leap har søkt om 24 utviklingstillatelser til de to konseptene Aquantum 12k og Aquantum 500k, som skal brukes til postsmolt- og matfiskproduksjon.

Aquantum 12k skal bestå av et rammeverk i form av en stiv fagverkskonstruksjon som rommer inntil seks merder.

Aquantum 500k skal være en sirkulær stålkonstruksjon med 120 m diameter, 50 m dypgang og volum lik 500 000 m³. Anlegget skal ha fast, tett bunn og skal benyttes til fisk med en 17/17606 3 størrelse på over ett kilo.

Også denne søknaden blir avslått med begrunnelse om at det ikke er innovativt nok.

Dette betyr at de to siste av de 104 søknadene som kom inn er behandlet av Fiskeridirektoratet. Åtte har fått beskjed om at de faller innenfor ordningen, men her pågår det fremdeles avklaringer. Elleve har fått tilsagn, mens 85 har fått avslag.