- For Arbeiderpartiet er det grunnleggende at alle skal bidra til fellesskapet, og det er en selvfølge at de som tjener store penger på oppdrett, skal bidra mer. Det er også viktig at kommunene som legger til rette for havbruk, får den tryggheten og forutsigbarheten de trenger og at de lokale fellesskapene får mer igjen. Det sier Cecilie Myrseth i en pressemelding fra partiet i dag.

Arbeiderpartiets stortingsgruppe går altså inn for å innføre en produksjonsavgift for havbruksnæringen, men partiet går imidlertid imot regjeringens forslag om å endre utbetalingene fra Havbruksfondet for 2020 og 2021, går det fram av meldingen.

Stortingsgruppen i Ap vedtok følgende:

  • Arbeiderpartiet støtter at det innføres en produksjonsavgift på 40 øre pr kilo produsert laks/ørret. Produksjonsavgiften må lovfestes som en rettighet for de kommunene som stiller areal til disposisjon. Produksjonsavgiften bør årlig justeres slik at den ikke svekkes i verdi fra 2021 nivå, avgiften bør gå direkte til kommunal sektor.
  • Arbeiderpartiet foreslår at man ikke endrer modellen for utbetaling til havbruksfondet for årene 2020 og 2021. Dette vil da innebære at salgs- og auksjonsinntekter fra kapasitetsjusteringen i 2020 og eventuelt i 2021 fordeles etter de regler og fordelingsnøkler som nå er gjeldende. For årene etter 22 se egen omtale.
  • Arbeiderpartiet vil foreslå en gjennomgang av systemet og prinsippene for tildeling av produksjonskapasitet i havbruksnæringen, og fordelingen fra havbruksfondet i 2022.
  • Arbeiderpartiet foreslår at det i forbindelse med en gjennomgang av inntektssystemet for kommunene vurderes hvordan inntekter fra havbrukssektoren kommer til utrykk i det kommunale inntektssystemet.

Ap støtter ordførerkrav

- Vi aksepterer ikke at regjeringen legger beslag på store inntekter som skal til kommunene. Å ta med den ene hånda og gi med den andre skaper ingen trygghet for kommunene som legger til rette for havbruk. Derfor støtter vi våre ordførere i kravet om å beholde inntektene som i dag i de neste to årene, sier Myrseth avslutningsvis i meldingen.

Tidligere denne måneden ble det kjent at over 70 ordførere i løpet av under en uke har signert et opprop om at havbrukskommunene må få det de kaller «sin rettmessige andel av verdiskapingen i den kommunale sjøallmenningen».