De har gjort en grundig kartlegging av status for sameksistens mellom norske havnæringer.

Kartleggingen viser at sameksistens handler om mye mer enn areal. Mens sameksistens tradisjonelt er forbundet med overlappende arealbruk og tilhørende konflikter, trekker næringene selv fram faktorer som tillit og dialog, bruk av hverandres verdikjeder, delt ressursgrunnlag og former for samarbeid og kunnskapsdeling, opplyser Senter for hav og Arktis i en pressemelding om rapporten.

Forskjell på oppfatning og virkelighet

Et sentralt funn er at konflikt ofte er knyttet til bevaring av ressursgrunnlag. I en spørreundersøkelse blant næringsaktører oppgir omtrent halvparten at andre aktører forurenser deres ressursgrunnlag. Senter for hav og Arktis slår imidlertid fast i sin rapport at det ikke er samsvar mellom opplevelsen av negativ påvirkning fra andre aktører og den reelle negative påvirkningen på havet.

Overordnet er sameksistensen i havet god, ifølge rapporten, som byr på en rekke lyspunkter: Blant annet er havnæringene de fremste i Norge til å samarbeide om teknologi og innovasjon.

– Vi sitter definitivt igjen med inntrykket at havnæringene ønsker en bærekraftig utvikling i samarbeid med andre brukere av havet. Når det er sagt må vi regne med økt aktivitet i framtiden, spesielt i kystsonen. Det blir derfor svært viktig hvordan vi tilrettelegger for samhandling mellom eksisterende og framvoksende næringer for å unngå konflikter, sier direktør ved Senter for hav og Arktis, Jan-Gunnar Winther, i en pressekommentar til rapporten.

Hva betyr egentlig «bærekraft»?

Senteret kartlegger sameksistensen mellom norske havnæringer for å finne ut hvordan den kan utvikle seg i framtiden, og hvordan man kan få til god sameksistens og utløse positive synergier.

Samtidig ser de også på norske havbedrifters bruk av begrepet «bærekraft» og sammenhengen mellom dette og sameksistens. Undersøkelsen viser at det er stort spenn i forståelsen og bruk av bærekraftsbegrepet, og bedriftene opplever det som vanskelig å operasjonalisere bærekraft. Etter idealisme er det å tiltrekke kunder og øke omsetningen framhevet som de viktigste motivasjonene for å jobbe mot bærekraftsmålene.

Senter for hav og Arktis er oppnevnt av regjeringen og ble åpnet i 2018. Senteret er en virksomhet under Nærings- og fiskeridepartementet og administrativt lagt til Nofima.

Les også: