(Oppdatert kl. 09:45 med kommentarer fra Sjømatrådet, og presisering om at dette er en av to saker)

IntraFish har omtalt saken en rekke ganger tidligere. I korthet går det på at Marine Harvest mener ordningen med den pålagte eksportavgiften på sjømat (for tiden 0,3 prosent for laks) er i strid med EØS-avtalen. De klaget derfor inn norske myndigheter (ved Nærings- og fiskeridepartementet) til ESA. ESA avviste saken, og viste til at de ikke har myndighet til å overvåke statsstøtte i fiskerinæringen. Saken ble anket til Efta-domstolen, som nå altså har komme til samme konklusjon.

Saken som nå er avklart, gjelder elementet om statsstøtte. Marine Harvest har også anlagt en sak som går på import- og eksportrestriksjoner. Denne saken er fortsatt under behandling i Esa. Denne saken vil eventuelt kun få følger for Sjømatrådets arbeid i Norge.

Grunnløst

«Efta-domstolen pekte på at artikkel 8 nr. 3, om EØS-avtalens anvendelsesområde, ikke omfatter fisk og andre marine produkter «med mindre annet er særskilt angitt». Avtalepartene ønsket å beholde friheten til å regulere slik produkter uhindret av reglene i EØS-avtalen. Fisk og andre marine produkter er regulert i avtalens protokoll 9. Artikkel 4 nr. 1 i denne protokoll fastsetter en plikt til å avskaffe statsstøtte som vrir konkurransen i fiskerisektoren», heter det i en melding publisert mandag kveld.

Videre i meldingen heter det blant annet:

«Siden Esa ikke har kompetanse til å overvåke statsstøtte i fiskerisektoren, har Esa ikke brutt sine forpliktelser etter EØS-avtalen. Vedtaket var følgelig basert på en korrekt tolkning av aktuell rett. Søksmålet fra Marine Harvest ble dermed avvist som grunnløst.»

Skuffet

Marine Harvest sier til NTB at de er skuffet over dommen.

– Vi er selvsagt skuffet over utfallet. Vi vil nå lese dommen grundig før vi vurderer videre prosess, sier kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjetland i Marine Harvest.

– Veldig glad

Sjømatrådets styreleder Marianne E. Johnsen sier til IntraFish at de er «veldig glad» for avklaringen.

– Dette er en prosess som har pågått en stund, noe som har skapt en viss usikkerhet for oss. Vi er veldig tilfreds med denne avklaringen, sier hun.

Johnsen sier at dette er den, for dem, mest betydningsfulle av de to sakene Marine Harvest har anlagt.

– Den andre saken, som går på om hvorvidt avgiften kan brukes til innenlandsk markedsføring er også viktig, men den er ikke like stor som saken vi nå har fått avklart. Vi har fått signaler om at den andre kan få en avgjørelse en gang i første halvår 2018, sier hun.