Det kommer frem i en oppdatering fra Fiskeridirektoratet.

– Fiskeridirektoratet har i dag fattet vedtak om tilsagn om fire utviklingstillatelser til Astafjord Ocean Salmon AS på til sammen 3120 tonn MTB, skriver de i innlegget, som er titulert «Avklaring om utviklingstillatelser».

På tampen av 2017 søkte selskapet om åtte utviklingstillatelser med 15 års varighet til utvikling av konseptet Øymerd, som IntraFish tidligere har omtalt. Konseptet ble da beskrevet slik:

Dette har skjedd hittil:
  • 14. november 2017: Astafjord Ocean Salmon AS søkte om åtte utviklingstillatelser til utvikling av konseptet Øymerd.
  • 9. november 2018: Fiskeridirektoratet fattet vedtak om avslag på søknaden fordi Fiskeridirektoratet kom til at det omsøkte konseptet ikke oppfylte vilkåret om «betydelig innovasjon», jf. laksetildelingsforskriften § 23b.
  • 5. desember 2018: Astafjord Ocean Salmon AS klaget på Fiskeridirektoratets avslag. Fiskeridirektoratet tok ikke klagen til følge, og sendte saken til Nærings- og fiskeridepartementet
  • 5. september 2019: Klagebehandling og endelig avgjørelse. Klager sendte merknader til departementet 4. februar 2020 og hadde møte med politisk ledelse 30. april 2020.
  • 1. desember 2020: Nærings- og fiskeridepartementet fattet vedtak der departementet opphevet Fiskeridirektoratets avslag 9. november 2018
Kilde: Fiskeridirektoratet

«Betongkonstruksjonen Øymerd er 10 meter høy, hvor 7,5 meter er under vann. Hver av sidene er 120 meter lang. I senter av plattformer ligger et driftsbygg i tre etasjer, og under dekk finner man lagringsplass, teknisk utstyr og fôrsiloer. Alle funksjoner knyttet til drift, vedlikehold og fôring er integrert i konstruksjonen. Plattformen har tre separate og spesialutviklede notposer for fisk. I tillegg skal Øymerd utstyres med et energisystem som hindrer isdannelse på dekk og langs fribord».

Klagerunde

Selskapet fikk opprinnelig avslag på søknaden sin i 2018, og direktoratet mente da at konseptet ikke oppfylte vilkåret om betydelig innovasjon. Den avgjørelsen klaget selskapet videre på. Ifølge tilsagnsbrevet opphevet departementet direktoratets avslag i slutten av 2020, og saken ble sendt tilbake for videre behandling (se fullstendig saksgang i faktaboksen over).

Ifølge tilsagnsbrevet får selskapet nå fire utviklingstillatelser med en varighet på åtte år, fra datoen lokaliteten er klarert og tillatelsesdokument utstedt. Ifølge direktoratet er konseptet utviklet og designet for en biomasse på 6240 tonn fisk fordelt på tre merder. Tilsagnet som nå er gitt er på halvparten av dette.

– Fiskeridirektoratet anser det som tilstrekkelig at det totalt tildeles 3120 tonn MTB for å kunne teste ut konseptet i tilstrekkelig omfang, herunder å undersøke og dokumentere forholdene som søker beskriver. Dette vil blant annet gi søker fleksibilitet til å teste anlegget med varierende produksjon som for eksempel én merd med maksimal kapasitetsutnyttelse sammen med én merd med halv utnyttelse av kapasiteten, står det i tilsagnsbrevet.

Ifølge dokumentet er det en rekke aktører involvert i Øymerd-prosjektet, og de som blir nevnt er Gratanglaks, Kleiva Fiskefarm, Bemlotek, Kværner, Concrete Structures, Akvaplan-niva, DNV GL Group, Sintef Ocean, Kunnskapsparken Nord og Vónin Refa.

Til IntraFish sier styreleder i Astafjord Ocean Salmon, Tore Lundberg, som også er daglig leder i Gratanglaks, at de hadde håpet på et bedre resultat.

– Vi kan ikke være fornøyde med dette. Vi hadde håpet på et bedre resultat. Samtidig er det viktig å understreke at vi er veldig glade for å ha kommet dit vi er. Men vi hadde som sagt forventet litt mer risikoavlastning, sier han.

Peker på kostnadsøkning

I tilsagnsbrevet skriver direktoratet at investeringene for prosjektet i 2017 ble oppgitt til å være 498 millioner kroner. Sommeren 2018 var dette økt til 585 millioner.

– I brev av 21. januar 2021 skrev søker at samlet kostnadsestimat var økt ytterligere til 1.105 millioner kroner, eks. mva i tillegg til 10% margin for dekning av uforutsette kostnader og usikkerhet i prosjektet, skriver direktoratet.

Ifølge direktoratet har selskapet blant annet begrunnet økningen med behov for å gjøre ytterligere justeringer av konseptet, blant annet i betongflyterens dimensjoner og utforming.

– Fiskeridirektoratets statistikkundersøkelse samler inn opplysninger om årlige investeringer i næringen (kjøp av driftsmidler). Gjennomsnittlig investeringer i næringen var 3 918 millioner kroner i årene 2017-2019. De ulike anslagene fra Astafjord Ocean Salmon AS utgjør mellom 13% og 31% av gjennomsnittlig investeringer i næringen for disse tre årene, skriver direktoratet, som legger til at de anser investeringsøkningen siden den opprinnelige søknaden som «betydelig».

– Hemningsløse prisstigninger

– Hvorfor er prosjektet blitt dyrere?

– Da vi først søkte var vi kommet langt frem med konseptet. Men siden da har det vært helt hemningsløse prisstigninger i perioden 2017 og frem til nå. Risikoen for oss, økonomisk, er større nå enn i 2017, sier Lundberg.

Han nevner ett spesifikt eksempel på en slik prisstigning:

– Det siste halve året har det armeringsjern, som er en enkelt faktor i regnestykket, hatt en prisøkning på 42 prosent, sier han.

Ikke tatt stilling til klage

Ifølge kan de delene av vedtaket som ikke er endelig avgjort av Nærings- og fiskeridepartements vedtak fra desember 2020 påklages, og selskapet har tre uker på seg til å gjøre dette.

– Er det aktuelt å klage på noe ?

– Nyheten er fortsatt ganske fersk for oss, så det har vi ikke tatt stilling til enda. Men overordnet er det slik at vi hadde håpt og forventet en bedre risikoavlastning, og vi bør i alle fall vurdere mulighetene for å ta dette ett skritt videre, sier styrelederen.