Undervisningstillatelser

Undervisningstillatelser er en særtillatelse som kan tildeles undervisningsinstitusjoner innen akvakultur.

Disse tillatelsene har som formål å bidra til at elever skal kunne tilbys god og yrkesrettet undervisning i teoretisk og praktisk akvakultur, og gjennom dette legge til rette for rekruttering av personell med relevant kompetanse til akvakulturnæringen.

I de aller fleste tilfeller har skolene leid ut sine tillatelser til kommersielle aktører, som i all hovedsak forestår selve fiskeproduksjonen.

Det går fram av en melding fra Fiskeridirektoratet. De gjennomførte i 2019 tilsyn med 13 ulike undervisningstillatelser, fordelt på 11 videregående skoler og to universiteter.

Målet med tilsynet var å undersøke om disse tillatelsene driftes i samsvar med krav og vilkår fastsatt gjennom tildelingen og akvakulturregelverket for øvrig, samt gi grunnlag for å kunne evaluere om tillatelsene i praksis fungerer etter sin intensjon.

– Vi har konkludert med at ordningen med undervisningstillatelser stort sett fungerer etter intensjonen, opplyser seksjonssjef ved Fiskeridirektoratets hovedkontor, Mette Remø, i meldingen fra direktoratet.

– Gjennom formalisert og tett samarbeid mellom undervisningsinstitusjoner og kommersielle aktører mottar elevene gjennomgående et attraktivt, realistisk og kvalitativt godt undervisningstilbud innen teoretisk og praktisk akvakulturvirksomhet. Med dette legger undervisningstillatelsene til rette for økt rekruttering av personell med relevant kompetanse til akvakulturnæringen, legger Remø til.

Ett forbedringspunkt pekes det dog på fra direktoratets side - internkontrollen må bedres:

Rapporten viser nemlig at de fleste av de undersøkte undervisningsinstitusjonene ikke i tilstrekkelig grad hadde implementert undervisningstillatelsene i sine internkontrollsystemer.

På dette punkt ble det registrert til sammen 60 avvik fra ulike bestemmelser i forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen (Lovdata), melder Fiskeridirektoratet.

– Etter Fiskeridirektoratets syn har satsingen på tilsyn med undervisningstillatelser vært nyttig for både undervisningsinstitusjonene og direktoratet; særlig ved at det er satt søkelys på nødvendigheten av løpende revisjon og utbedring av skolenes internkontrollsystemer, for å sikre at formålet og kravene bak undervisningstillatelsene blir mer systematisk ivaretatt, kommenterer Remø avslutningsvis i meldingen.