Det opplyser Mattilsynet i en melding onsdag.

Havforskningsinstituttet (HI) har siden 2012 på oppdrag fra Mattilsynet overvåket forekomst av virus i vill laksefisk for å se om disse blir påvirket av sykdom på oppdrettsfisk. Smitte av ILA og SAV forårsaker mange utbrudd av alvorlig fiskesykdom ved oppdrettslokalitetene med laksefisk i Norge.

I overvåkningen av helsestatus for vill laksefisk i sjø har HI testet utvandrende villaks for virus som er vanlige i lakseoppdrett. Tre av 352 laksesmolt som ble undersøkt, testet positivt for kjente virussykdommer, går det fram av meldingen fra tilsynet.

Mattilsynet sier videre at funnene i årets rapport utfyller og støtter tidligere rapporterte data. Det ser ut som utbredelsen av ILAV- eller SAV-infeksjoner i villaks (postsmolt) ikke er betydelig påvirket av forekomsten av disse infeksjonene i fiskeoppdrett.

Hva ble undersøkt?

Utvandrende postsmolt ble undersøkt for sykdomsfremkallende virus:

  • 132 postsmolt fra Boknafjorden,
  • 110 postsmolt fra Hardangerfjorden
  • 110 postsmolt fra Sognefjorden

Fisk ble samlet inn som en del av overvåkningsprogrammet for lakselus på vill laksefisk. De ble fanget i de ytre delene av fjordene i mai–juni 2019. Disse områdene har hatt sporadiske tilfeller av infeksiøs lakseanemi, og en stabilt høy forekomst av pankreassykdom.