Prøvene vil kunne gi svar på hvor fisken kommer fra, opplyser Fiskeridirektoratet i en melding torsdag.

Funn av deformert torsk – med rogn, har skapt stor oppmerksomhet og uro blant lokale fiskere i Meløy kommune i Nordland. Norcod, som driver nærmeste anlegg for torskeoppdrett sa onsdag til Intrafish at de i sine gjenfangstgarn på lokaliteten i Meløy bare fått fire sei.

Selskapet svarte ikke enstydende på Intrafishs direktespørsmål «Vet dere om det har rømt torsk fra dere?»

– Vi ble kontakt av Fiskeridirektoratet 12. januar siden de hadde fått melding om mulig fangst av oppdrettstorsk i samme område som vi har et anlegg, skrev administrerende direktør Christian Riber i en epost til oss, og la til:

– Vi følger alle regler og rutiner og har gode og hyppige kontroller av vårt utstyr. Først og fremst har vi konstant overvåking av alle våre merder gjennom vårt fôrsenter i Trondheim som sitter med kamera i alle merder. Deretter kommer vi til å ha ukentlige inspeksjoner av nøter med ROV i alle våre anlegg samt dykkerinspeksjoner fra eksterne aktører.

Sikrer seg DNA

Torsdag opplyser Fiskeridirektoratet at prøvene det er snakk om er DNA-prøver fra fisk som er gjenfanget, og fisk fra et aktuelt oppdrettsanlegg i nærheten.

– Vi håper prøvene vil gi oss svar på hvor torsken har rømt fra, og vi har bedt Havforskningsinstituttet foreta analysene. Det vil kunne ta noen uker før vi har et endelig svar på sporingen, uttaler fungerende divisjonsdirektør Janne Andersen i Tilsyns- og kontrolldivisjonen i Fiskeridirektoratet.

Direktoratet opplyser videre at prøvetakingen er en del av et igangsatt tilsyn hos Norcod i Meløy. Tilsynet omfatter både innhenting av relevant informasjon i forkant, fysisk tilsyn på anlegget og prøvetaking.

– Vi fikk 11. januar via vårt tipssystem melding om fangst av mulig rømt oppdrettsfisk i Meløy i Nordland. Oppdrettsselskapet Norcod har et anlegg i det aktuelle området og vi ba derfor anlegget sjekke nøtene i merdene for å se om det kunne være fisk fra deres anlegg. Det er blitt gjort og selskapet sier de ikke kan finne hull i noen av nøtene. Men vi vil uansett analysere prøver fra anlegget med tanke på eventuell rømming, uttaler Andersen i dagens melding.

Flest torsk på rømmen

Statistikk fra Fiskeridirektoratet viser at oppdrettstorsk er på toppen når det gjelder rømt oppdrettsfisk.

Tidligere denne måneden varslet myndighetene derfor at de framover vil foreta tilsyn hos torskeoppdretterne.

– Fiskeridirektoratet vil i 2023 gjennomføre et pilottilsyn rettet mot torskenæringen der målet er å undersøke om drift av disse tillatelsene er i samsvar med akvakulturregelverket og øvrige vilkår i tillatelsene, uttalte Britt Leikvoll i en pressemelding fra Fiskeridirektoratet.

Det er fylkeskommunene som gir tillatelse til oppdrett av torsk i sjø, og Fiskeridirektoratet er tilsynsmyndighet ved rømming av fisk.