ILA
  • Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks, og er også påvist hos oppdrettet regnbueørret og vill sjøørret
  • Viruset angriper primært cellelaget (endotel) som kler innsiden av blodkar og hjertet. Viruset er i samme familie som influensavirus
  • Siden 1993 har det i gjennomsnitt vært 10 utbrudd av ILA pr år i Norge, men i år er det kraftig oppgang i antall utbrudd og ekspertene er bekymret.
  • Veterinærinstituttet frykter at laksesykdommen ILA kan være en større trussel enn man først har trodd.

Kilde: Veterinærinstituttet og Mattilsynet

– Vi har varslet Mattilsynet, som vil følge opp med ytterligere prøver for å bekrefte eller avkrefte mistanken. Mistanken gjelder en merd på lokaliteten, skriver Roger Pedersen Grieg Seafood Finnmark i en epost.

Han understreker at alle berørte fartøyer og aktører er informert, og alle myndighetspålagte prosedyrer vil følges dersom sykdommen bekreftes.

Vannfjorden har 819.169 lakseindivider (3000 tonn) med en snittvekt på 3,7 kilo Etter planen skulle slakting på lokaliteten starte denne høsten, og slakteplanene vil derfor i liten grad påvirkes av mulig påvisning, opplyses det videre.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som sannsynligvis er av samme familie som influensavirus. Virus fører til sykdom på laks, men er helt ufarlig for mennesker.

Ekspertene advarer

Selv om laksesykdommen ikke er farlig for mennesker, er det all grunn til å være på vakt mot ILA. Veterinærinstituttet gikk tidligere i år ut og advarte om at ILA kan være en større trussel enn man først har trodd.

– Vi må være på vakt, eller så kan vi få et nytt skrekkscenario med stor smittespredning av ILA, uttalte seksjonsleder for akvatisk biosikkerhet ved Veterinærinstituttet, Ole Bendik Dale, til IntraFish i august.

Antallet utbrudd øker i år, og den geografiske utbredelsen likeså.

Kontrollområde

Lokalitet Vannfjorden ligger i en allerede eksisterende overvåkingssone i kontrollområde for ILA i Nordkapp kommune, Troms og Finnmark, opplyser Fiskeridirektoratet. Kontrollområdet ble opprettet etter påvisning av ILA ved lokaliteten 154560 Laholmen i januar 2020.

Dersom mistanken ved lokalitet Vannfjorden blir bekreftet, vil det opprettes en bekjempelsessone med utgangspunkt i lokalitet Vannfjorden. Videre vil det bli vurdert om det er behov for å utvide det eksisterende kontrollområdet, skriver direktoratet videre i sin melding.

Lokale tilpasninger ut fra antall lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn ved eventuell utvidelse av kontrollområdet. Kontrollområdet må forventes å berøre lokaliteter som ligger i en avstand på ca. 10-20 km fra lokalitet Vannfjorden understrekes det.