ILA
  • Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks, og er også påvist hos oppdrettet regnbueørret og vill sjøørret
  • Viruset angriper primært cellelaget (endotel) som kler innsiden av blodkar og hjertet. Viruset er i samme familie som influensavirus

Kilde: Veterinærinstituttet og Mattilsynet

Fiskehelsetjenesten Stim varslet Mattilsynet 27. mai 2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 30559 Øksneset, går det fram av en melding fra Mattilsynet i helgen.

Mistanken er basert på resultatet av histologiske funn og PCR analyser gjennomført ved Pharmaq Analytiq AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for uttak av oppfølgende prøver slik at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.