ILA
  • Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks, og er også påvist hos oppdrettet regnbueørret og vill sjøørret
  • Viruset angriper primært cellelaget (endotel) som kler innsiden av blodkar og hjertet. Viruset er i samme familie som influensavirus

Kilde: Veterinærinstituttet og Mattilsynet

«Salmar Farming varslet Mattilsynet 28. januar 2020 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Kvitelv. Mistanken er basert på resultatet av PCR-analyser gjennomført ved Patogen AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten», heter det på Mattilsynets nettsider.

For å hindre smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

«Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten», heter det.