I en ny juridisk betenkning om trafikklyssystemet vurdert opp mot eksisterende lovverk som Norske Lakseelver har fått utarbeidet, påpeker jusprofessor Ole Kristian Fauchald ved Fridtjof Nansens Institutt at både Akvakulturloven, Naturmangfoldloven og Kvalitetsnormen for villaks stiller langt større krav til en miljømessig forsvarlig oppdrettsproduksjon enn det regjeringen har tatt høyde for gjennom vurdering av lakselus som eneste miljøindikator for oppdrettsvekst.

Organisasjonen Norske Lakseelver mener at den juridiske vurderingen de nå legger frem betyr at nye miljøindikatorer må inkluderes og at grenseverdiene for lakselusindikatoren må samsvare med bærekraftsmålet fra 2009 – om at sykdommer, inkl. parasitter ikke skal ha bestandsregulerende effekt på villfisk.

– Stortinget må be fiskeriministeren komme tilbake med nytt forslag til hvordan nytt forvaltningssystem skal sikre at all akvakulturvirksomhet er miljømessig forsvarlig, og i mellomtiden avlyse kapasitetsøkningen som nå er foreslått, skriver organisasjonen i en pressemelding.

– Miljøkravet i lovverket er ikke oppfylt gjennom den nåværende regjeringens aksept for lakselusrelatert villaksdød, sier biolog og fagsjef i Norske Lakseelver Erik Sterud i pressemeldingen.

Organisasjonen mener utredningen fastslår at hverken utvidelse av eksisterende tillatelser eller tildeling av nye kan gjøres uten at Fiskeridepartementet kommer til enighet med Klima- og miljødepartementet om hvordan bestandsmålene i Kvalitetsnormen for villaks skal nås gjennom kapasitetsjustering av oppdrettstillatelser.

– Unnlatelse av å ta hensyn til målene og grad av måloppnåelse ved vedtak etter produksjonsområdeforskriften, vil være en alvorlig saksbehandlingsfeil som generelt vil medføre ugyldighet, sier professor Ole Kristian Fauchald i pressemeldingen og legger til at Naturmangfoldloven også stiller krav som innebærer at kapasitetsvekst ikke kan tildeles uten kunnskap om effekter på sjøørret og sjørøye. Dette er forhold som nå er utelatt.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.