Erfaring tilsier at det tar for lang tid mellom påvisning av listeført sykdom og fastsettelse av kontrollområdeforskrifter, heter det i en melding på etatens hjemmeside.

Dette har åpnet for at smitteførende aktivitet pågår i områder rundt et utbrudd i flere uker etter påvisning av sykdom og før tiltakene i kontrollområdeforskriften blir iverksatt. I flere tilfeller mener Mattilsynet det har medført at smitte har spredd seg til nye områder.

- Det er ikke smittemessig forsvarlig at det går så lang tid mellom påvisning av sykdom og fastsettelse av restriksjoner i form av kontrollområdeforskrift, skriver tilsynet.

Dette ble også påpekt av EFTAS overvåkingsorgan ESA i forbindelse med deres inspeksjon av Norges kontroll med fiskehelse og sykdomshåndtering i mai i år.

Mattilsynet som ansvarlig myndighet har nå besluttet at hver enkelt kontrollområdeforskrift som følge av sykdomsutbrudd for PD og ILA ikke lenger skal høres slik de til nå har vært hørt. Dette for å sikre at smittespredning begrenses og at smittebekjempelse ivaretas på en forsvarlig måte så tidlig som mulig når enkeltutbrudd skjer.

Praksisendringen vil medføre at kontrollområdeforskriftene fastsettes snarest mulig etter påvisning av sykdom.

Høring skal ivaretas generelt ved at malene som benyttes for forskriftene legges ut på en ordinær høring. I hver enkelt lokale forskrift vil det gjøres særskilte justeringer til malen først og fremst knyttet til utstrekning av sonene i kontrollområdet.

I tillegg vil det enkelte ganger være nødvendig å gjøre mindre, godt begrunnede tilpasninger til hørt mal for det aktuelle området. Begrunnelse for eventuelle tilpasninger til hørt mal vil bli klargjort ved publisering av fastsatt forskrift.

Dersom berørte parter ser behov for endring av en fastsatt enkeltforskrift, kan innspill sendes Mattilsynet. Innspillene vil bli vurdert og fulgt opp. Forskriften kan endres i etterkant dersom Mattilsynet ser at det vil være nødvendig, eller hensiktsmessig og forholdsmessig å gjøre tilpasninger i det aktuelle tilfellet.

Imidlertid er det viktig å merke seg at fastsettelse av soner ved sykdomsutbrudd skjer i tråd med krav i gjeldende bekjempelsesplaner. Anvisninger for utbredelse av sonene i planen vil bli fulgt i praksis.

Malen som i dag benyttes for kontrollområdeforskrifter for ILA, er tidligere hørt, og tilsynet vil derfor umiddelbart la den nye praksisen gjelde for fremtidige ILA-utbrudd.

Malen for kontrollområder for PD er sendt på høring som vedlegg til forvaltningsplan for PD, og etaten vil derfor avvente den nye praksisen for PD-utbrudd til etter høringsfristen er gått ut i september 2019.

Mattilsynet arbeider også med en revisjon av mal for kontrollområdeforskrift for ILA fordi Mattilsynet ser at det er behov for endringer til ILA-malen. Forslag til revidert mal vil bli lagt ut på ordinær høring så snart forslaget er klart.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.