For å øke kapasitet for innfrysing kan det bli aktuelt å ta i bruk anlegg som normalt ikke håndterer oppdrettsfisk, men som er godkjent for innfrysing av villfisk. Deres godkjenning etter næringsmiddelhygieneregelverket er tilstrekkelig for å fryse inn oppdrettsfisk, understreker Mattilsynet i en meldig torsdag.

Disse fryseriene har vanligvis ikke oppsamling og desinfeksjon av avløpsvann for å forebygge smittespredning til omliggende oppdrettsanlegg.

Mattilsynet mener likevel at smitterisikoen fra anlegg som fryser inn sløyd fisk og som ikke bearbeider eller tilvirker på annen måte er akseptabel.

- Vi henstiller likevel til at anleggene bør ligge mer enn fem kilometer fra oppdrettsanlegg i sjø eller ha avløpsvannsbehandling for å minske smitterisikoen, utdyper tilsynet i meldingen,

Fisk fra anlegg med restriksjoner på grunn av Infeksiøs lakseanemi (ILA) skal imidlertid ikke fryses inn i anlegg uten oppsamling av avløpsvann. Dette gjelder også innfrysing av fisk med Pancreas disease (PD) i fryseri som ligger utenfor PD-sonen. (PD-sonen dekker produksjonsområde 2-6.)

Det er generelt fornuftig ut fra risiko for overføring av fiskesykdommer så langt som mulig å bruke lokale eller regionale fryseri.