Det opplyser Mattilsynet i en melding.

Emilsen Fisk AS varslet selv Mattilsynet om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Ånholmen 14. januar i år. Mistanken er basert på kliniske funn og resultatet av PCR analyser gjennomført ved Pharmaq Analytic etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten, går det fram av meldingen.

Mattilsynet planlegger inspeksjon i anlegget om kort tid og skal ta prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen. Utfyllende analyseresultater vil foreligge tidligst neste uke (uke 3), opplyser tilsynet.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Lokaliteten ligger i et utsettområde som er i ferd med å bli tømt for fisk ved ordinær slakting.

Lokalitet Ånholmen ligger i et område som allerede er i en eksisterende overvåkingssone i kontrollområdet for ILA i Nærøysund og Namsos kommuner. Kontrollområdet ble opprettet etter påvisning av ILA ved lokaliteten 12662 Ternskjæret II 11. januar 2019. Denne lokaliteten drives av Salmonor.

Dersom mistanken ved lokalitet Ånholmen blir bekreftet, sier Mattilsynet at det om kort tid opprettes en bekjempelsessone med utgangspunkt i lokaliteten. Videre vil det bli vurdert om det er behov for å utvide den eksisterende overvåkingssonen i kontrollområdet.