Mowi avd Jøkelfjord varslet Mattilsynet 24. mars 2020 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Storvika V.

Mistanken er basert på resultatet av PCR analyser gjennomført ved Patogen AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mattilsynet opplyser at de planlegger snarlig inspeksjon i anlegget og uttak av oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Forekomst av eller mistanke om ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Viruset er ufarlig for mennesker.