FAKTA om ILA
  • Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussykdom hos laks.
  • Forekomst av eller mistanke om ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.
  • ILA forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.
  • Viruset er ufarlig for mennesker.
  • Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.
  • Mistanke eller påvisningen av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia eller New Zealand.
  • Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som, før opprettelse av kontrollområde med bekjempelsessone, ligger 10 km eller nærmere lokaliteten. Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i kontrollområdet.

- Alle som ferdes i området og driver aktivitet der, må vise nødvendig aktsomhet for å unngå spredning av sykdom, skriver Mattilsynet i en melding.

Mowi varslet Mattilsynet 2. juli om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Matvika, basert på analyseresultater etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mattilsynet har vært på inspeksjon i anlegget og tatt ut oppfølgende prøver for eventuelt å kunne stadfeste diagnosen ILA. Utfyllende analyseresultater vil foreligge om noen dager.

For å forhindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Lokaliteten er per dags dato allerede lokalisert innenfor en overvåkingssone i et kontrollområde for ILA i Sørfold og Bodø kommuner, Nordland.

Dersom sykdommen blir påvist på fisk ved Matvika, blir det om kort tid vedtatt et oppdatert kontrollområde rundt lokaliteten for å forebygge, begrense og bekjempe sykdommen. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil fastsette restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet.

«Lokale tilpasninger i forhold til antall lokaliteter i området, avstandsforhold, topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Det må forventes en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokalitet med ILA-diagnose» heter det i meldingen.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.