Lakselus er den klart største negative påvirkningen, men også landbruk, vannkraftregulering og veibygging har stor negativ effekt, skriver Vitenskapelig råd for lakseforvaltning i en ny rapport.

– Dette er en omfattende kartlegging av tilstanden og hva som påvirker sjøørretbestander i Norge, og den viser at det står dårlig til med mange av bestandene, sier Torbjørn Forseth, leder i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

Dårligst på Vestlandet og i Midt-Norge

Bare 20 prosent av bestandene ble vurdert til å være i god eller svært god tilstand (85 bestander). Nesten halvparten av bestandene ble vurdert til å være i dårlig eller svært dårlig tilstand (208 bestander).

Sjøørretbestander på Vestlandet og Midt-Norge ble vurdert til å være i dårligst tilstand.

– Lakselus er den klart største negative faktoren, og det ser ut til at lakselus har en sterkere negativ påvirkning på sjøørret enn på laks, sier Forseth.

Vannkraftregulering, landbruk og veibygging krymper oppvekstområdene og er også store negative påvirkningsfaktorer.

– Dette har krympet produksjonsområdene for sjøørret over lang tid, noe som kommer i tillegg til dårlig overlevelse i sjøen, forteller Forseth.

Ulovlig fiske er et problem

For flere bestander er også overbeskatning et problem, og beslag gjort av Statens naturoppsyn tyder på ulovlig fiske kan bidra til for stor beskatning.

– Ulovlig fiske utgjør en god del av fisket, og er også en påvirkningsfaktor. Sjøørreten er lenge i sjøen i fjordene eller nær kysten og er utsatt for ulovlig garnfiske mange plasser, sier Forseth.

Ifølge rapporten var svært mange av bestandene negativt påvirket av lakselus (91 prosent), 42 prosent av landbruksaktivitet langs vassdraget, 33 prosent av vannkraftreguleringer, 32 prosent av samferdsel og 26 prosent av andre arealinngrep. I tillegg kan 34 prosent av bestandene være overbeskattet. Mange bestander var altså belastet av flere faktorer samtidig.

Fra Rogaland til godt opp i Nordland, vil det ikke være grunnlag for ordinært fiske hvis det ikke gjøres noe med disse påvirkningene, konkluderes det i rapporten.