NFKK representerer havbrukskommunene i Norge, og reagerer på Havbruksskatteutvalgets forslag til hvordan staten skal håndtere den økonomiske gevinsten i oppdrettsnæringen de siste årene. Utvalget overleverte sin innstilling til Finansdepartementet i dag.

– Utvalget skulle vurdere hvordan skattesystemet for havbruk bør utformes for å bidra til at fellesskapet får en andel av den ekstraordinære avkastningen i oppdrettsnæringen. Dette var særlig tuftet på at Stortinget ønsker ordninger som sikrer vertskommunene stabile og forutsigbare årlige inntekter, men flertallet i utvalget vil at inntektene i langt større grad skal tilfalle staten, sier Ljunggren i en pressemelding.

Hun mener staten dermed får avkastning på et arbeid som utføres av kommunene.

– Det er i praksis det samme som at staten tapper kystkommunene for ressurser. Erfaringer ellers viser at dette resulterer i omfordelte ressurser til sentrale strøk og mer generelle skattelettelser. Norske kystkommuner er først og fremst de som bruker mange penger for å legge til rette for oppdrettsnæringen. Da er det også rimelig at de sitter igjen med noe av avkastningen, sier Ljunggren.

– I flere år har vi sett at statlige tilbud og kapital flyttes fra kysten til mer sentrale strøk. Det fører til færre lokale arbeidsplasser, mindre attraktive og mer sårbare kystsamfunn og økte konflikter.

Ønsker produksjonsavgift

For å kompensere for noe av dette ble det vedtatt en ordning benevnt Havbruksfondet, og i 2018 ga dette for aller første gang utbetalinger til alle vertskommunene.

– Dette har gitt legitimitet og mer aksept. Den riktige medisinen er derfor å beholde auksjoner og Havbruksfondet som i dag, men da supplert med en produksjonsavgift for å sikre vertskommunene litt mer forutsigbare inntekter, mener Ljunggren.

Hun mener derfor at flertallets forslag ikke svarer på Stortingets forventninger. Havbrukskommunene ber derfor rikspolitikerne se til mindretallets forslag som sikrer vertskommunene stabile og forutsigbare årlige inntekter.

Mindretallet i utvalget besto av representantene fra LO og NHO, samt styreleder Ole L. Haugen i NFKK, som har representert KS i utvalget.

Kan komme endringer etter neste valg

– Denne rapporten øker risikoen for høyere beskatning av lakseoppdrettsnæringen i Norge. Selv om vi ikke tror den vil bli implementert i løpet av de neste årene, legger rapporten et grunnlag for at politikere kan rettferdiggjøre en høyere beskatning for oppdrettsindustrien. Dette er selvfølgelig negativt for alle de oppførte norske lakseoppdretterne, skriver analytiker Tore A. Tønseth i Sparebank 1 Markets i en oppdatering mandag.

Han sier de ikke gjør endringer i estimatene på dette tidspunktet.

– En negativ markedsreaksjon er selvfølgelig berettiget, men hvordan dette vil utvikle seg videre er veldig åpent. Vi er sikre på at en ressursrente ikke vil bli implementert med den nåværende regjeringen, men etter valget i 2021 kan dette se helt annerledes ut, understreker han.