Utbyttebeløpet på 5,00 kroner per aksje er fordelt med et kontantutbytte på 2,50 per aksje og utdeling av aksjer i NRS fra selskapets beholdning av egne aksjer, går det fram av en børsmelding fra selskapet.

Styret i Norway Royal Salmon (NRS) peker på spredningen av Covid-19 pandemien over hele verden at denne har påvirket logistikk og markedet for laks i vesentlig. Så langt er ikke NRS sin produksjon påvirket i vesentlig grad, men styret uttaler at situasjonen skaper vesentlig uforutsigbarhet og usikkerhet både i forhold til konsekvenser og varighet.

- Styret og ledelsen i NRS har foretatt en grundig vurdering og kommet til at det er mest ansvarlig overfor aksjonærene, ansatte og foreslå et redusert utbytte på kommende ordinære generalforsamling. Den skal gjennomføres 4. juni.

Styret i NRS uttaler at de nå har høyeste prioritet i arbeidet med å gjennomføre nødvendige tiltak i en situasjon med stor usikkerhet. Det pekes på at påbegynte investeringsprosjekter som nytt settefiskanlegg og Arctic Offshore Farming er viktig for NRS sin utvikling og fremtidige lønnsomhet.

Ved utgangen av 2019 hadde NRS en netto rentebærende gjeld på MNOK 33 millioner kroner og en egenkapitalandel på 72 prosent. På samme tidspunkt hadde NRS ubenyttede trekkrettigheter på 2 000 millioner kroner og bankinnskudd på 152 millioner kroner. Styrets forslag til utbytte er derfor utelukkende knyttet til den nasjonale og globale usikkerheten skapt av COVID-19 pandemien og innebærer ingen endring av selskapets utbyttepolitikk.

Både Salmar, Bakkafrost og NTS har også redusert, kuttet eller utsatt beslutning om sine utbytter for 2019.