Mattilsynets Region nord har avslått søknaden fra Norway Royal Salmon Settefisk AS avd. Karlsøy om produksjon av triploid laks i 2021 – 2023 på lokaliteten Vinterneset fordi kravene for produksjon av triploid fisk ikke oppfylles.

Det går fram av en melding fra Mattilsynet.

NRS Settefisk AS avd. Karlsøy søkte 8. januar 2021 Troms og Finnmark fylkeskommune om godkjenning for produksjon av triploid laks. Produksjon skulle inngå i prosjekt NRS TripWell 2020 – 2023 ledet av Havforskningsinstituttet.

Målet med prosjektet er å dokumentere de fiskevelferdsmessige konsekvensene av metoden triploid, og om hold av triploid fisk er egnet ut fra hensynet til fiskens velferd. Prosjektet skal avsluttes innen utgangen av 2023.

Siden prosjektet fremdeles pågår betyr det at de fiskevelferdsmessige konsekvensene ved hold av triploid fisk ikke er dokumentert per i dag, konkluderer Mattilsynet i sin melding.

Utprøving av triploid laks er kun lovlig å gjennomføre i kommersielle anlegg dersom utprøvingen oppfyller forutsetningene i akvakulturdriftsforskriftens § 20, påpekes det fra tilsynets side.

Mattilsynet har behandlet søknaden og dokumentasjonen opp mot kravene i akvakulturdriftsforskriften og dyrevelferdsloven. Mattilsynets Region nord har konkludert med at kravene ikke er oppfylt, og avslår søknaden.

Triploid laks har andre behov enn diploid laks (vanlig laks), og det har vært utfordringer for å produsere steril laks på en velferdsmessig forsvarlig måte. Derfor har det pågått forsøk siden 2014.

Avslaget kan påklages.