– Rømt oppdrettslaks er en trussel mot villaksen. Det påvirker vår troverdighet som sjømatnasjon og havbruksnæringens omdømme. Og det er et økonomisk tap for næringen. Det er ingen som tjener på dette. Visjonen er og skal være null rømte laks, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding fra Fiskeridirektoratet.

Det har vært en hektisk sommer med mange rapporterte rømningshendelser langs kysten.

Bare på Trøndelagskysten har det vært flere store rømminger. Også den rømningssikre havmerden til Salmar er i to omganger rammet av rømming.

– Oppdretterne har ansvaret

– Næringen har jobbet mye med dette de siste ti årene, men så lenge det fortsatt rømmer fisk er jeg ikke fornøyd med tingenes tilstand. Oppdretterne har ansvaret for å sørge for at fisken holder seg inne i merdene. Jeg vil invitere næringen til et møte for å høre hva de har gjort siden min forgjenger forlangte tiltak fra næringens side for å få bukt med rømningshendelsene, sier fiskeriminister Ingebrigtsen i pressemeldingen.

– Systemfeil

– Vi følger dette området nøye, og det er helt åpenbart at næringen må bli bedre. Vi ønsker en betydelig reduksjon av rømningshendelser, sier kyst- og havbruksdirektør Øyvind Lie i Fiskeridirektoratet i samme melding og viser til at direktoratets statistikk viser at det er håndteringen av fisk, ved eksempelvis avlusing, som fører til rømningshendelser.

– Næringen er blitt bedre på forebygging og teknisk standard, men systemfeil forekommer fortsatt. Vi jobber tett med næringen for å finne frem til årsakene til feilene, sier han og legger til at myndighetene jobber målrettet med rømminger langs tre hovedspor:

– Vi forebygger, vi følger opp hendelser når de skjer og vi gjør tiltak for å redusere effekten av rømmingene.

Vet ikke hvor fisken har rømt fra

Det siste omfatter utvidet gjenfangst, pålegg om overvåkning av vassdrag, utfisking og andre avbøtende tiltak.

– I 2017 oppskalerte vi vår tiltakspakke til å omfatte langt flere vassdrag enn før. Vi ser nå en positiv effekt av dette, og skal videreutvikle dette fremover, sier Lie i pressemeldingen.

I dag er næringen lovpålagt å gjennomføre utfisking av rømt fisk, og organiserer dette i en egen sammenslutning.

– Dette betaler næringen selv for, og det mener vi er et riktig prinsipp, sier Lie.

Han viser til at det denne sommeren har det også vært flere rømningssaker der man ikke vet hvor fisken har rømt fra. Disse sakene havner hos Fiskeridirektoratet gjennom tips fra et aktivt publikum som fanger oppdrettsfisk på rømmen.

– Oppdretterne er lovpålagt å rapportere til oss når fisken rømmer, men dette følger de ikke alltid opp, sier Lie.

Sjømat Norge har tatt opp problemstillingen internt

Administrerende direktør i Sjømat Norge Geir Ove Ystmark sier til IntraFish at det er positivt at fiskeri- og sjømatministeren er på ballen.

Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge Foto: Anders Furuset

– Vi har selv arrangert møter internt i Sjømat Norge, blant annet et møte med Rømningsutvalget 21. august. Vi har satt rømninger høyt på agendaen. Leder for utvalget, Tarald Sivertsen, deltok også på bransjemøtet, sammen med topptillitsvalgte fra havbruksnæringen for å diskutere problematikken, som ministeren nå ønsker å gjøre. Det har vært en uheldig utvikling i sommer som vi ønsker å stoppe, sier han.

Ystmark legger til at problemstillingen diskuteres internt i næringen, med fokus på hvordan antallet rømninger skal reduseres.

– Sjømat Norge kommer til å fortsette med rømningssikkerhetskurs for oppdretterne. Vi jobber også med standardisering ved slike hendelser. Det er også et tett samarbeid mellom næringen og teknologileverandører for å håndtere rømninger.

Han legger til at Sjømat Norge i tillegg har en god dialog med Fiskeridirektoratet.