Oppdretter Emilsen Fisk meldte om mistanke 3. september etter at helsekontroll i anlegget var gjennomført og prøvesvar fra laboratorium var mottatt.

- Mistanken om PD er godt begrunnet. Mattilsynet ser alvorlig på mistanken, fordi dette er et område nord for fastsatt PD- sone. Lokaliteten Nordgjæslingan ligger i PD-observasjonssonen der PD ikke skal forekomme, heter det i en melding fra Mattilsynet, som har satt i verk foreløpige tiltak, etter å ha tatt ut prøver for å stadfeste mistanken om sykdom.

Mistanken er i et område med stor oppdrettsaktivitet.

Mattilsynet kartlegger situasjonen og risikobildet for området.

Nabolokaliteter er pålagt prøvetaking som en del av kartleggingen av smittesituasjonen.

- For å forhindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner. Det er blant annet forbud mot å flytte fisk og utstyr til og fra lokaliteten uten særskilt tillatelse. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås, skriver Mattilsynet på sine hjemmesider.

Arbeid med å oppdatere soneforskriften for PD i området vil bli startet. Mattilsynet vil vurdere smittesituasjonen før det besluttes videre tiltak.

Fakta pankreassykdom (PD)
  • PD forårsakes av et virus som betegnes Salmonid alfavirus (SAV) eller PD-virus og er en av de mest alvorlige sykdommene i oppdrett av atlantisk laks og regnbueørret i Norge i dag.
  • Det er per i dag seks kjente subtyper av Salmonid alfavirus (SAV)
  • Sykdommen har en typisk smittsom opptreden med spredning innen et anlegg, til andre anlegg innen samme fjordsystem og ved transport av infisert fisk. Fiskegrupper kan imidlertid være infisert med virus uten at det utvikler seg til et sykdomsutbrudd
  • De fleste utbrudd blir diagnostisert i perioden mai til oktober, men sykdommen blir påvist hele året. Utbrudd kan være langvarige og dødeligheten kan bli svært høy
  • Det første kliniske tegn på PD er ofte at fisken brått slutter å spise. Syk fisk står gjerne tett i tett i vannoverflaten mot strømretningen. Det kan gå 2–3 uker før den begynner å dø.
  • Syke individer har ofte store muskelskader som også rammer spiserørsmuskulatur. Skader i hjerte og kroppsmuskler hemmer blodsirkulasjon og påvirker svømmeadferd. Muskelskadene kan gi dårlig slaktekvalitet på fisk som slaktes etter utbrudd. Det blir kroniske skader i bukspyttkjertelen (pankreas) som reduserer fiskens produksjon av fordøyelsesenzymer og fører til redusert tilvekst.

Kilde: Veterinærinstituttet

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.