TRAFIKKLYS-SYSTEMET
  • Norge er delt inn i 13 produksjonsområder som fargelegges annethvert år
  • Fargen bestemmes blant annet ut fra lusetellinger på lokalitetene
  • Tanken er at lus over et bestemt nivå påvirker villaksen
  • Lusenivået avgjør om oppdretterne i området får lov til å vokse, eller om de må redusere produksjonen
  • Trafikklyssystemet skal sørge for forutsigbar og bærekraftig vekst i norsk havbruk

Det uttaler administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson, i en pressemelding lørdag. Han håper at de to andre næringsforeningene i NHO også kommer på banen og gir sin støtte til oppdretterne i PO4.

– Vi bør alle være opptatte av at man har et regelverk som er mest mulig fair play, og som baserer seg på riktig kunnskapsgrunnlag, sier Eriksson.

– Forstår frustrasjonen

Fredag varslet oppdretterne i produksjonsområde 4, fra Nordhordland til Stad, at de vil gå til et samlet søksmål mot staten. Årsaken er at oppdretterne mener at grunnlaget for trafikklyssystemet ikke er godt nok.

Bransjeforeningen Sjømatbedriftene støtter oppdretterne i PO4 i kampen mot staten, og uttaler at de har full forståelse for at oppdretterne vil gå til søksmål.

– I utgangspunktet er prinsippene trafikklyssystemet bygger på godt. Men når man fatter vedtak på sviktende grunnlag, bygget på et kunnskapsgrunnlag basert på store mangler og hull, ja da har jeg ingen problemer med å skjønne at næringsaktørene blir både oppgitt, frustrerte og forbannet, sier Robert Eriksson.

Kollektiv avstraffelse

Sjømatbedrifte sier i sin melding at de har klare forventninger om at man benytter seg av bestemmelsene i produksjonsområdeforskriften som sier at oppdrettere i et rødt område, og som holder seg innenfor de fastsatte lusegrensene ikke får nedtrekk i sin produksjon, og samtidig tilbud om å kjøpe vekst.

– I dag får alle nedtrekk. Dette er en kollektivavstraffelse vi må få slutt på, mener Eriksson.

Mens oppdrettere mener trafikklyssystemet rammer for streng og kollektivt, mener andre at systemet ikke tar hardt nok i problemet med lakselus.

Interesseorganisasjonen Norske Lakseelver har tidligere uttalt at de mener rødlyset i sone 4 og 5 er korrekt, men er oppgitt over at oppdretterne i Hardanger slipper nedtrekk, på tvers av ekspertgruppens vurdering. Norske Lakseelver er bekymret for at lakselusa skal ta knekken på villaksen.

Les også:

Braanaas advarer: Rødt lys betyr mindre laks til slakting og bearbeiding, og det kan gi permitteringer

Trafikklysene er klare: To områder får rødt lys