Fakta om utviklingstillatelser
  • Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer.
  • Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.
  • Teknologien som blir utviklet i prosjektene skal deles slik at den kommer hele næringen til gode.
  • Etter endt prosjektperiode kan tillatelsene, etter visse kriterier, konverteres til ordinære tillatelser – mot et vederlag på 10 millioner kroner per tillatelse (KPI-justert).
  • Ordningen med utviklingstillatelser er i første omgang etablert som en prøveordning i to år. Søknadsfrist var 17. november 2017.
  • Totalt kom det inn 104 ulike søknader om totalt 898 tillatelser. Flere selskaper leverte mer enn én søknad. Søknadene behandles løpende. Av søknadene som er blitt behandlet så langt, har de fleste fått avslag og/eller avkortet antall innvilgede tillatelser.

Kilde: Fiskeridirektoratet / IntraFish.no

Selskapet fikk i desember beskjed om at de kunne få opptil åtte tillatelser, og Salmar valgte ikke å klage på vedtaket.

Konseptet baserer seg på en halvt nedsenkbar stålstruktur bestående av en sentersøyle og et omkringliggende rammeverk av rørstaver hovedsakelig med sirkulære tverrsnitt. Rammeverket spenner ut notpanelene som gir totalt åtte adskilte kamre. Kamrenes totale oppdrettsvolum er på 510.000m3 ved operasjonsdypgang på 45m. Det skal være plass til to tillatelser à 780 tonn per kammer.

Sentersøylen med en diameter på 42 meter skal romme boligkvarter for personell, kontrollrom, fôringstanker, tekniske rom, generatorrom, lagerplass, rom/arealer som er avsatt til fiskebehandlingsutstyr, forskningslaboratorium og system for dødfiskoppsamling. Konstruksjonen skal ha seks dekk på sentersøylen.

– Ved sitt tilsagn om åtte utviklingstillatelser til MariCulture, har Fiskeridirektoratet gitt et viktig håndslag til ledende norske havbruks- og marintekniske kompetansemiljøer som for første gang vil gjøre det mulig å etablere oppdrett i det åpne hav. Det vil forsterke Norges posisjon som globalt ledende i offshore havbruk. MariCulture vil nå gå videre med realiseringen av Smart Fish Farm som har en investeringsramme som er estimert til cirka 1,5 milliarder kroner, skriver Salmar i en pressemelding.

Selskapet skriver videre at det fortsatt gjenstår et betydelig arbeid i videre prosjektering før den nye store merden kan bygges og tas i bruk.

– Målet er å etablere enheten i det åpne hav utenfor trøndelagskysten, i sterkt værutsatte sjøområder. Noe lignende er tidligere aldri utprøvd, og et viktig aspekt vil bli å teste samhandlingen mellom teknologi og biologi i de eksponerte omgivelsene, skriver Salmar.

I sitt tilsagn beskriver direktoratet i detalj hvordan konseptet på vesentlige områder skiller seg fra den eksisterende havmerden, Ocean Farm 1. Den vil tåle vesentlig mer eksponerte områder og ha dobbelt så stor kapasitet. Men viktigste forskjell er at den i midten vil være utstyrt med en lukket søyle for behandling av fisk, kontroll og styring av enheten, samt et avansert system for transport av fisk knyttet til åtte omkringliggende produksjonskammer.

– Denne nye utstyrsteknologien vil kunne bidra til å realisere regjeringens og Stortingets ambisjoner om å gjøre Norge til verdens ledende sjømatnasjon. Enheten vil forene viktige miljøegenskaper ved åpen merd og lukket teknologi. Smart Fish Farm vil vær svært beskyttet mot miljøpåvirkning fra andre anlegg, i de ytre havstrømmene på eksponerte områder uten begrensninger langt hele norskekysten. Samtidig vil all behandling av fisk skje i lukkede omgivelser uten utslipp, skriver Salmar.

Salmar skriver videre at MariCulture nå vil sette inn alle nødvendige ressurser for å realisere Smart Fish Farm, i nært samarbeid med ledende norske kompetansemiljøer.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.