Driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler ble 322 millioner kroner i andre kvartal 2020, sammenlignet med 774 millioner kroner i andre kvartal 2019.

Estimater innhentet av TDN Direkt viser at finansanalytikere som følger selskapet tett ventet et operasjonelt driftsresultat på 419 millioner kroner og en omsetning på 5.181 millioner kroner.

Ekskludert inntjening fra Villfangst, gir dette et driftsresultat per kilo før biomassejustering på 7,8 kroner i andre kvartal 2020, mot 19 kroner i samme periode i fjor, opplyser konsernet i en børsmelding torsdag morgen.

Det vises til at den viktigste årsaken til lavere inntjening sammenlignet med samme periode i fjor, er lavere margin per kilo i havbruk, dette som følge av vesentlig lavere prisoppnåelse.

For første halvår 2020 rapporterer konsernet en omsetning på 10.017 millioner kroner, sammenlignet med 10.086 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. Driftsresultatet før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler i første halvår 2020 var MNOK

1.138 millioner kroner , sammenlignet med 1.465 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultat før skatt og verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler i første halvår 2020 var 1.037 millioner kroner sammenlignet med 1.524 millioner kroner i samme periode i fjor.

Lavere laksepris, som følge av etterspørselseffekter av Covid-19 pandemien, er den viktigste årsaken til den lave inntjeningen.

- Det er uvisst hvor lenge Covid-19 vil påvirke oss, men vi erfarer at konsernets modell med tett integrasjon med våre kunder har stryket seg gjennom utfordringene. Vi mener det langsiktige etterspørselsbildet etter sunn og bærekraftig kvalitets sjømat ikke er endret og fortsatt vil være godt, sier Beltestad i meldingen torsdag morgen.

Havbruk

Segment Havbruk i selskapet oppnådde et driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler på MNOK 216 millioner kroner i andre kvartal 2020 sammenlignet med 595 millioner kroner i samme periode i 2019. I perioden har Havbruk slaktet 39 tusen tonn sammenlignet med 37 tusen tonn i andre kvartal 2019.

I andre kvartal 2020 leverer Lerøy Aurora en driftsmargin på 6,3 kroner per kilo produsert laks, Lerøy Midt 14,1 kroner per kilo, mens Lerøy Sjøtroll endte på minussiden med -1,6 kroner per kilo laks.

I sum er driftsmarginen i havbrukssegmentet ned fra 16,1 i andre kvartal 2019 til 5,5 i andre kvartal 2020, der prisoppnåelsen per kilo er vesentlig ned, mens kostnaden per slaktet kilo er høyere.

- På bakgrunn av svært høye eksportvolum fra Norge har prisutviklingen for ørret vært betraktelig svakere enn for laks i andre kvartal og i starten av tredje kvartal, fopplyser konsernleder Henning Beltestad.

- Samlet uttakskostnad i andre kvartal 2020 er høyere enn samme periode i fjor, men som tidligere kommunisert forventes det lavere uttakskostnader i andre halvår 2020, legger Beltestad til.

Villfangst

Lerøy Havfisk sitt primære forretningsområde er fangst av hvitfisk. Totalt fangstvolum var 19 708 tonn i andre kvartal 2020, mot 15 860 tonn i samme periode i 2019.

Av hovedarter var fangstvolumet i andre kvartal 2020, 1 972 tonn reke, 2 299 tonn torsk, 6 218 tonn sei og 1 046 tonn hyse. For tilsvarende periode i fjor var fangstvolumet 6 332 tonn reke, 3 009 tonn torsk, 2 250 tonn sei og 928 tonn hyse.

Hvitfiskmarkedet ble vesentlig negativt påvirket av ringvirkninger fra Covid-19 i andre kvartal 2020, med fallende priser på hovedarter sammenlignet med første kvartal 2020, og en utfordrende markedssituasjon for reker.

Denne markedssituasjonen har påvirket fangststrategi og fangstmønster, presiserer konsernet i sin melding.

Minus i fiskeindustri

Selskapet Lerøy Norway Seafoods (LNWS) sitt primære forretningsområde er prosessering av villfanget hvitfisk. Selskapet disponerer i alt 12 foredlingsanlegg og kjøpestasjoner i Norge, fem av anleggene er leid av Lerøy Havfisk.

Det pekes på at bearbeiding av hvitfisk i Norge har i lang tid vært svært krevende. Alt annet like bør lavere råstoffpriser være positivt for landindustrien, men ringvirkninger av Covid-19 har vært negativt for både produksjonssiden og markedssiden. Etterspørselen i markedene for ferske og konvensjonelle produkter ble vesentlig negativt påvirket gjennom kvartalet.

I sum bidro segmentet med et resultat på -5 millioner kroner i andre kvartal 2020, sammenlignet med 40 millioner kroner i samme periode i fjor.

- I andre kvartal var også hvitfiskmarkedet tydelig negativt påvirket av ringvirkninger fra Covid-19 pandemien, uttaler Beltestad i meldingen og legger til at de utfra markedshensyn har prioritert å dreie fangstaktiviteten mot arter av lavere verdi, og at dette ga en gjennomsnittlig prisoppnåelse for alle arter i kvartalet som er vesentlig under samme kvartal i fjor.

- Mot slutten av andre kvartal, og inn i tredje kvartal har det vært en mer positiv utvikling i etterspørselen, forteller Beltestad.

Utsiktene

Konsernet sier følgende om utsiktene fremover: Prisutviklingen for atlantisk laks har vært svært volatil også i 2020, betydelig påvirket av ringvirkninger av pandemien Covid-19.

I løpet av andre kvartal er situasjonen bedret, herunder som følge av at restriksjoner i sluttmarkeder gradvis er hevet og kostnader forbundet med logistikk fra Norge reduseres.

Likefullt påvirker ringvirkningene fra Covid-19 etterspørselsbildet for sjømat fortsatt negativt, og det er ikke mulig for styret å mene noe presist om hverken varigheten av eller følgene av pandemien.

Konsernets produksjon av rødfisk er i dag i hovedsak i Norge. Norsk og global produksjon av laks og ørret preges av relativt beskjeden vekst, dette sammen med en svekket norsk krone har gitt svært høye priser. Dette gir insentiver til produksjon av laks også i nye områder og med nye alternative teknologier. Disse insentivene har vært tilstede i noen år, men grunnet lange ledetider i industrien har norsk sjøbasert produksjon beholdt sin dominerende posisjon.

Slaktevoumet fra landbasert produsert laks er fortsatt ubetydelig i sluttmarkedene. Markedsandelen til norsk atlantisk laks vil kunne påvirkes av produksjon fra regioner og steder der det tidligere ikke har vært produksjon av laks og ørret. Konsernets har et tydelig fokus på konkurransekraft, og jobber hardt for at konsernets verdikjede skal stå seg godt i konkurransen i årene som kommer, understrekes det i meldingen.