Norge er blitt en av verdens ledende havbruksnasjoner ved å satse på forskning, innovasjon og teknologiutvikling. Og ved at næringen er blitt gitt stabile og forutsigbare rammevilkår. De seneste årene har havbruksnæringen opplevd en formidabel vekst.

For regjeringen er det viktig å legge til rette for at veksten skal fortsette, på en bærekraftig måte. Derfor igangsatte regjeringen arbeidet med å utforme en ny havbruksstrategi.

I denne prosessen har det vært viktig for oss å få et bredest mulig kunnskapsgrunnlag. Derfor har vi gjennom vinteren arrangert en rekke innspillsmøter med både næringen, miljøvern- og dyrevernorganisasjoner, klynger og andre aktører. Totalt har vi mottatt i overkant av 60 skriftlige innspill. Til dere alle sammen, takk for de verdifulle bidragene vi har fått!

Ytterligere verdiskaping

Her er det mye nyttig lesning. Vi ser at det er noen temaer som særlig går igjen. Mange uttrykker behovet for økt oppmerksomhet på fiskehelse og fiskevelferd. Klima og miljøhensyn, inkludert bærekraftige fôrressurser og tilgang til godt og egnet areal, opptar også mange. Det samme gjelder nødvendigheten av et fremtidsrettet tillatelsessystem, som utnytter det store potensialet i næringen. Dette har vi merket oss og vi tar det med i det videre arbeidet.

Målet med havbruksstrategien er å se litt inn i fremtiden. Vi skal kartlegge og finne ut hvordan vi kan legge til rette for ytterligere verdiskaping i vår mangfoldige havbruksnæring, innenfor bærekraftige rammer. Alt tilsier at havbruksnæringen vil bli enda viktigere i årene fremover. Både som motor for arbeid og aktivitet langs hele kysten, og som kilde til verdiskaping og eksportinntekter for hele landet. Næringen vil også være en viktig bidragsyter i det grønne skiftet, ved å tilby sunn og bærekraftig produsert mat.

Neste kapittel for havbruksnæringa

Havbruksnæringen er full av fremtidsrettede folk, hvor viljen til å satse og evnen til å stå på er stor. I møte med koronakrisen har vi igjen fått bekreftet at næringen også har stor evne til å tilpasse seg endrede markedsforhold og finne løsninger når nye utfordringer oppstår.

Nå tar vi sammen fatt på det neste kapittelet for norsk havbruksnæring. Departementet er godt i gang med arbeidet med å utarbeide den nye havbruksstrategien, og vi tar sikte på at strategien legges frem før sommeren.