Fiskeridirektoratet opplyser i en melding tirsdag at de har sendt på høring utkast til ny forskrift om krav til teknisk standard for akvakulturanlegg for fisk i sjø, innsjø og vassdrag.

Formålet med forskriftsforslaget er å bidra til økt rømmingssikkerhet.

– Det foregår en betydelig teknologiutvikling i akvakulturnæringen. Dette forslaget skal legge til rette for utvikling og for bruk av ny teknologi og utradisjonelle akvakulturanlegg, uttaler seksjonssjef i Fiskeridirektoratet, Britt Leikvoll, i meldingen.

I stedet for å henvise til en spesifikk standard, foreslås det å i større grad stille funksjonelle krav til akvakulturanlegget og dets komponenter.

Forslaget er samtidig harmonisert med sentrale standarder, herunder NS 9415:2021.

- Gir større fleksibilitet

– Forskriftsforslaget gir også næringen større fleksibilitet i valg av løsninger for å oppfylle forskriftens krav, legger Leikvoll til.

Forslaget viderefører hovedtrekkene i flere av dagens ordninger i Nytek-forskriften, blant annet anleggssertifikat og produktsertifisering.

– Ordningen med anleggssertifikat gjøres mer fleksibel, blant annet ved at det legges til rette for at sertifikatet kan oppdateres, forklarer Leikvoll videre i meldingen.

Ordningen med hovedkomponentbevis erstattes med en ny ordning for levetidsforlengelse, og utvides samtidig til å omfatte samtlige hovedkomponenter og konstruksjonsdeler i forankringssystemet.

– Det foreslås at det stilles krav om akkreditering for inspeksjonsorganer som skal utstede bevis for levetidsforlengelse, uttaler Britt Leikvoll.

Trer i kraft ved årsskiftet

Forskriften viderefører krav om akkreditering for produktsertifiseringsorganer og for inspeksjonsorganer som skal utføre lokalitetsundersøkelse og utstede anleggssertifikat. Krav om akkreditering for utførelse av forankringsanalyser foreslås fjernet går det fram av direktoratets melding.

Det foreslås at hovedtrekkene knyttet til kontroll og reparasjon av nøter videreføres, men med en utvidelse som omfatter flere typer teknologier og enkelte forhold som tidligere var regulert av NS-9415:2009.

Det foreslås at ny forskrift trer i kraft 1. januar 2022.

– Det er derfor foreslått en overgangsordning hvor aktørene i perioden fram til 1. januar 2023 kan velge om de skal følge kravene i dagens Nytek-forskrift, eller om man skal følge kravene i den nye forskriften, uttaler Leikvoll avslutningsvis i meldingen.

Høringsfrist på den nye forskriften er satt til 13. juli i år ,