I veke 52 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 77,04 kr/kg, ein oppgang på 2,7 prosent samanlikna med veka før. Prisen var også over prisnivået i 2018 og 2017 då eksportprisen var høvesvis 65,08 kr/kg og 56,29 kr/kg.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 52 enda på 8.714 tonn, 57,2 prosent lågare enn i veka før då volumet var 20.352 tonn. Veker der jul og nyttår inngår, normalt viser låge eksportkvanta. I 2018 vart det eksportert høvesvis 9.188 tonn og 9.879