I en pressemelding sendt tirsdag ettermiddag kommer beskjeden om at de 25 havbruksbedriftene i produksjonsområde 4 anker Sogn og Fjordane tingretts dom som kom i mars.

– Saken blir dermed gjenstand for full, ny behandling i Gulating lagmannsrett, opplyses det i pressemeldingen.

Tapte i tingretten

De 25 oppdrettere på Vestlandet i produksjonsområde 4 (PO4) har saksøkt staten for at de må redusere produksjonskapasiteten sin med seks prosent i to år. Striden handler om at produksjonsområdet ble rødt i trafikklysordningen som regulerer vekst i næringen. Dermed måtte produksjonskapasiteten tas ned. Rettssaken foregikk 8.–19. februar i Sogn og Fjordane tingrett i Førde, i en sak som oppdretterne til slutt tapte.

At det ankes bekreftes av Even Søfteland i PO3/4 Kunnskaps-inkubator i en SMS til IntraFish. Han har vært talsmann på vegne av havbruksaktørene i området.

– Saken handler om myndighetsutøvelse i form av et inngripende vedtak med store konsekvenser. Det sentrale spørsmålet er fortsatt om Nærings- og fiskeridepartementet oppfylte vilkårene i lov og forskrift, og dermed hadde adgang til å vedta nedregulering av maksimalt tillatt biomasse (MTB) i PO4, uttaler han i pressemeldingen.

De 25 bedriftene sier de står på sitt i spørsmålet om hvorvidt Nærings- og fiskeridepartementet manglet rettslig grunnlag for å treffe vedtak om nedregulering av MTB i starten av 2020.

Disse oppdretterne er med på søksmålet
 • Austevoll Melaks
 • Blom Fiskeoppdrett
 • E. Karstensen Fiskeoppdrett
 • Eide Fjordbruk
 • Engesund Fiskeoppdrett
 • Erko Seafood
 • Firda Sjøfarmer
 • Fjord Drift
 • Flokenes Fiskefarm
 • Kobbevik og Furuholmen Oppdrett
 • Landøy Fiskeoppdrett
 • Langøylaks
 • Lerøy Vest
 • Lingalaks
 • Marø Havbruk
 • Mowi
 • Nordfjord Laks
 • Osland Havbruk
 • Sandnes Fiskeoppdrett
 • Sjøtroll Havbruk
 • Steinvik Fiskefarm
 • Sulefisk
 • Svanøy Havbruk
 • Tombre Fiskeanlegg
 • Troland Lakseoppdrett

– Brukt store ressurser

– Det er brukt store ressurser på effektiv lusebekjempelse i PO4, de fastsatte lusegrensene er overholdt med god margin og villaksbestandene i Vestland fylke har også vært økende det siste tiåret, står det i pressemeldingen.

De understreker at de hele tiden har støttet en miljøregulering.

– De lever av trygg og bærekraftig matproduksjon. Det havbruksbedriftene krever, er at trafikklyssystemet anvendes i tråd med Stortingets forutsetninger og at inngripende vedtak bygger på et etablert faktisk grunnlag og en forsvarlig saksbehandling, skriver oppdretterne.

–Jeg har ikke fått lest anken ennå, men registrerer at den er kommet. Tingrettens dom er etter statens syn grundig og riktig, men ankende parter står selvsagt fritt til å inviterte til omkamp i lagmannsretten, skriver regjeringsadvokat Hilde Lund i en epost til IntraFish tirsdag ettermiddag.

– Grundig prosess

– Det har tatt en tid før anken kom. Hvorfor det?

– Det er fordi vi har hatt en grundig prosess blant oppdretterne. Det er ikke noen tvil som ligger til grunn når vi nå har tatt skrittet om å anke, og det er gjort enstemmig og helhjertig, forteller advokat Trond Hatland, som representerer oppdretterne.

Han har troen på at de vil vinne frem i den nye behandlingen, og er samtidig forberedt på at staten kan komme til å anke om de vinner frem. I forrige omgang, i tingretten, håpte de 25 oppdretterne primært å få endret forvaltningen, men IntraFish omtalte da også at de ønsket 250 millioner kroner i erstatning som et minimum.

– Er kravene fortsatt de samme. Og er summen 250 millioner kroner?

– Vi har ikke sagt et tall for det økonomisk. Denne saken handler ikke om utmålingen, den handler om å fastslå et ansvar. Oppgaven vår er å sannsynliggjøre et tap, og ut ifra det har vi gjort en del beregninger, sier han, og viser til at det vil avgjøres i en senere rettsak.

– Er dere selv villige til å anke videre?

– Det vi må ha respekt for er hvorvidt de 25 oppdretterne vil være med i den videre prosessen. Men vi er forberedt på at vi vinner frem i saken. Da har vi også troen på at staten kan komme til å anke, sier advokaten.