Ørretoppdretter Hima Seafood har fått et overtredelsesgebyr på 200 000 kroner fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), i forbindelse med anlegget deres på Rjukan.

– Bakgrunnen for gebyret er at det ble startet anleggsarbeid for å ta ut grunnvann før detaljplanen for miljø og landskap var godkjent, opplyser NVE i en melding torsdag. Gebyret gis også for mangler i internkontrollen.

– Det er alvorlig å mangle godkjente planer ved oppstart av anlegg. Det vitner om mangler i bedriftens lovpålagte internkontroll, uttaler seksjonssjef i NVE, Mari Hegg Gundersen, i meldingen.

Hima Seafood
  • Skal drive landbasert oppdrett av ørret på Rjukan i Tinn kommune i Vestfold og Telemark.
  • Anlegget skal få en produksjonskapasitet på 8.000 tonn per år. Planlagt oppstart er i slutten av 2023. Når anlegget er i full drift i løpet av 2024 ventes det å sysselsette rundt 40 personer.
  • Bygget som skal huse anlegget blir på rundt 27.000 kvadratmeter over to plan, og blir et av Telemarks største bygg.
  • Som IntraFish tidligere har skrevet, er Villa Seafood i gang med å bygge et anlegg utenfor Gardermoen som skal foredle noe av fisken fra Hima Seafood.

Norges vassdrags- og energidirektorat skriver i meldingen at det er viktig å unngå skade på naturmiljø og landskap. Hima Seafood startet anleggsarbeidet i fjor høst uten at dette ble meldt inn til NVE og uten godkjent detaljplan går det fram av meldingen.

– Både detaljplan og internkontroll skal sikre at vannuttaket ikke fører til skade på naturmiljø eller landskap. Fordi dette ikke var på plass før oppstart ilegger NVE Hima Seafood AS et overtredelsesgebyr på 200.000 kroner, konkluderer NVE.

Av meldingen går det fram at ørretoppdretteren i etterkant har sendt inn detaljplanen for miljø og landskap, og den er nå på høring.

Beklager feilen

Av vedtaksbrevet fra NVE går det fram at Hima Seafood beklager feilen som er gjort og erkjenner at dette ikke er i tråd med kravene i konsesjonen.

– Feilen skyldes glipp i administrative rutiner. De sier at det ikke er en bevisst unnlatelse eller forsøk på å omgå nødvendige tiltak. NVE sin vurdering er at unnlatelsen er forsettlig og uaktsom. En eller flere skulle på vegne av bedriften sørget for å overholde kravet om godkjent detaljplan før anleggsarbeidene ble startet. Bedriften anfører at alle relevante forhold av betydning for miljø og landskap er ivaretatt i prosjektering av anlegget, og at detaljplan nå er sendt inn. Bedriften sier at de tar dette på alvor og legger stor vekt på å etablere interne rutiner og prosedyrer, forankret i ledelsen, for å sikre at alle myndighetskrav blir systematisk overvåket og ivaretatt, skriver NVE i vedtaket.

Der går det også fram at Hima Seafood mener at de ikke har hatt noen økonomiske eller andre fordeler av unnlatelsen.

– NVE ser positivt på bedriftens arbeid for å bedre rutinene, men dette vurderes ikke formildende for de faktiske forhold i saken, konkluderer myndighetene.

Vedtaket kan påklages.