Hvert år kommer Pwc med Klimaindeksen. Den måler hvordan de 100 største selskapene ligger an med kutt av utslipp i tråd med Parisavtalen. Tirsdag ettermiddag kom Klimaindeksen for 2023.

– Det går for sakte. 22 av 100 selskaper kan vise til utslippskutt i egen virksomhet og verdikjede, men kun ni av disse kutter i tråd med Parisavtalen, sier Hanne Løvstad, partner og leder for bærekraft- og klimatjenester i Pwc i en pressemelding.

Hanne Løvstad, partner og leder for bærekraft- og klimatjenester i Pwc som onsdag la fram klimaindeksen for 2023. Foto: PwC

Blant de ni selskapene som kan vise til utslippskutt på minst syv prosent vi Lerøy Seafood, Salmar, Mowi og Skretting som alle er velkjente aktører fra havbruksnæringen. Skretting og Salmar trekkes frem som selskap som klatrer oppover på listen fra i fjor.

De andre som kutter nok til å nå målet om en reduksjon på 55 % utslipp innen 2030 er følgende: Posten Norge, NG Group, Storebrand, Møller Mobility Group og Veidekke.

Parisavtalen
 • Parisavtalen er en internasjonal avtale om klimapolitikk.
 • Den ble vedtatt som en juridisk forpliktende avtale under rammeavtalen Klimakonvensjonen på klimatoppmøtet i Paris i 2015.
 • Praktisk talt alle FNs medlemsland har sluttet seg til avtalen.
 • Formålet med avtalen er å «styrke den globale responsen på trusselen som klimaendringene utgjør».
 • Avtalen etablerer et mål om å begrense temperaturstigningen på jorda til «godt under» 2 °C, og helst til 1,5 °C.
 • Den forplikter medlemslandene til å sette seg nye og mer ambisiøse mål for å redusere sine klimagassutslipp hvert femte år, og etablerer regler for hvordan landene skal rapportere om klimaarbeidet sitt.
Kilde: Store norske leksikon

Klimaregnskap

Tallene fra PWC-undersøkelse blant de 100 selskapene viser følgende:

 • 91 % har rapportert et klimaregnskap i 2021. En oppgang fra i fjor hvor tallet var 83 %.
 • 66 % har satt tallfestede mål for reduksjon av absolutte utslipp. I 2022 lå tallet på 62 %.
 • 86 % inkluderer indirekte klimagassutslipp (scope 3) i sitt regnskap, opp fra 74 % i fjor.
 • 61 % inkluderer alle indirekte klimagassutslipp (scope 3) i sitt regnskap, som nesten er en dobling fra 33 % i fjor.

PwC har også hatt en spørreundersøkelse der over 8 av 10 selskap mener politikerne ikke er modige nok i klimapolitikken. 7 av 10 tror heller ikke Norge når målet om utslippskutt til 2030.

– Flere av selskapene etterspør økonomiske incentiver, som mer aktiv bruk av skatte- og avgiftssystemet. Mange savner også mer støtte til rapportering og bedre tilrettelegging for sirkulære forretningsmodeller, opplyser Løvstad i meldingen.

Lerøy med solceller

Lerøy melder i en pressemelding en drøy halvtime etter at rapporten ble kjent at de innen 2030 skal kutte sine klimautslipp med 46 prosent.

– Vi er stolte og takknemlige for denne utmerkelsen. Dette viser at vi som selskap er på riktig kurs i det viktige klimaarbeidet vårt. Sjømat er et klimavennlig protein, og Lerøy har store ambisjoner om at det skal bli et enda mer klimavennlig alternativ i årene fremover, sier Henning Beltestad, konsernleder i Lerøy Seafood Group i meldingen.

– Vi i Lerøy vil ta vår del av ansvaret for å drive klimavennlig og bærekraftig. Konsernet har satt krevende mål med tanke på klimautslipp, derfor et det svært viktig at vi ligger i forkant i forhold til innovativ teknologi og tar denne i bruk der det er mulig, sier Beltestad.

Driftstekniker Trym Eidsnes (24) ved Blom-anlegget til Lerøy i aksjon på merdkanten. Foto: Ruth Mari Skulbru

I meldingen viser han til anlegget som Lerøy Sjøtroll Kjærelva har på Fitjar i Sunnhordland, som er et av verdens største landbaserte settefiskanlegg. Der har Lerøy installert solcellepanel som bidrar med strømproduksjon.

– Dette viser at vi er i stand til å tenke annerledes, sier Anne Hilde Midttveit, Head of ESG and Quality, i pressemeldingen fra Lerøy.

Historiske og framtidige data

Tallene Pwc har hentet ut er hentet fra selskapenes egen rapportering og analysert av Pwc sitt bærekraftsteam. Klimaindeksen vurderer selskapene på bakgrunn av følgende:

 • historiske data knyttet til selskapenes utslipp av CO₂ og andre klimagasser
 • mål om klimagassutslipp framover i tid
 • hvilke kilder til klimagassutslipp som er med i selskapenes mål og beregninger
 • hvilke utslippskutt selskapene kan vise til de siste tre årene