IntraFish har i en serie artikler satt søkelys mot mange urfolksgruppers kamp mot norske selskaper som driver lakseoppdrett i Canada.

Sametingspresident Silje Karine Muotka ser likhetstrekk med Fosen-saken der 151 store vindturbiner er reist på ulovlig grunnlag.

Høyesterett slo i 2021 fast at vedtaket om tillatelse til vindkraftutbygging på Fosen var ugyldig. Utbyggingen krenker reindriftssamers rett til utøvelse av kultur etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. En nylig avsluttet sivil ulydighetsaksjon har satt saken på den politiske dagsorden i Norge.